Landbruket i Finnmark har stor samfunnsmessig betydning

Finnmark Arbeiderparti vil at beredskapen og matvaresikkerheten i det nordligste fylket må styrkes. Det er behov for å øke matproduksjon i nord basert på lokale ressurser. For å få uttelling må betingelsene bli bedre og matvaresikkerhet løftes opp både nasjonalt og regionalt på den politiske dagsorden.

Finnmark Arbeiderparti mener at det snarlig må settes inn virkemidler over statsbudsjettet, jordbruks- og reindriftsavtalen for å styrke økonomien i primærnæringene og betingelsene for foredlings- og leverandørindustrien.

I Finnmark er det gode forhold for grasdyrking og det er store beiteressurser i utmarka. Finnmarksbøndene har over de siste 10-15 år gjort betydelige investeringer i fornyelse av driftsutstyr og fjøs. Mange unge ønsker overta. Dyrevelferden er veldig god. Over 60% av melkebrukene har løsdrift hvor dyra går fritt hele året. Saueholdet kan også vise til meget god drift og resultater. Innbyggerne sikres året rundt viktige basismatvarer av høy kvalitet og næringen gir arbeidsplasser i foredlingsindustri, transport, bygg, anlegg og tjenesteytende næringer.

TINE meierier har anlegg i Alta og ett i Tana med rundt trettifem ansatte. Bøndene i Finnmark tilfører disse anleggene råstoff av høy kvalitet. I Alta produseres drikkemelk til konsum, mens det i Tana produseres begerprodukter som kesam, rømme og yoghurt for det norske marked i tillegg til konsummelk og smør. Produktene har oppnådd internasjonale priser.

TINE har en anstrengt økonomi, dette på grunn av redusert melkesalg og kutt i produksjon av Jarlsbergost. Begge anlegg i Finnmark er derfor satt "under lupen" og kan på sikt stå i fare for å bli nedlagt. Dette mener Finnmark Arbeiderparti må unngås, særlig fordi det vil svekke matvaresikkerheten til innbyggerne i Norges nordligste region.

Slakteriet i Karasjok er enestående i landet da anlegget tar imot storfe, småfe og rein fra hele fylket, men denne allsidighet gjør at driftskostnadene blir høye. En eventuell nedleggelse må unngås da det vil føre til at transporten av levende dyr blir svært lang og kan komme i konflikt med dyre etiske krav. Meieriene i Tana og Alta, og slakterianlegget i Karasjok, har ansatte med høy kompetanse, drives godt og er av stor betydning for kommunene de har tilhold i.

Beitekrisen i reindrifta denne vinteren har vist hvor viktig et samarbeid mellom landbruket og reindrifta er i nord. Mens enkelte bønder har avhjulpet reineiere med å levere overskudd av gras til rein, så har Felleskjøpets kraftfôrfabrikk i Balsfjord produsert tonnevis av spesialisert fôr til reinen. Tusenvis av rein har dermed unngått sultedød denne vanskelige vinteren.

Felleskjøpets kraftfôrfabrikk med kornlager i Balsfjord er den eneste i hele Nord-Norge. Den ble bygd rundt 1980 i etterkant av energi- og matvarekrisen rundt 1973-74. Fabrikken har forsynt landbruket her nord i førti år med innsatsvarer av høy kvalitet.

Finnmark Arbeiderparti har blitt kjent med at Felleskjøpet Agri vurderer å avvikle kornsiloen og legge ned fabrikken. Nærmeste produksjonssted vil da bli Steinkjer i Trøndelag. Dette er helt uakseptabelt, da det vil svekke lagrings- og forsyningssikkerhet til regionen. Vi vil be fylkesrådet for Troms og Finnmark, fylkesmannen og Arbeiderpartiet sentralt om å ta tak i denne saken.

For bøndene vil de enorme transportavstandene som følge av nedlegging meierier og kraftfôrfabrikk skape stor usikkerhet knyttet til regularitet i leveranser og forringet kvalitet på råvarer. Det vil kunne slå ut økonomisk, rekrutteringen kan stoppe opp, gårder legges ned og arealer vil gro igjen. Industriarbeidsplasser vil forsvinne. Dette mener Finnmark Arbeiderparti må unngås.