La det være klart, vi aksepterer ikke kutt i tilbudene i Finnmark!

Kristina Hansen, Marianne Sivertsen Næss, Runar Sjåstad, Sigurd Rafaelsen

Likeverdige helsetjenester i hele landet er en grunnleggende verdi og en politisk målsetting for Arbeiderpartiet. I et land med spredt befolkning og konsentrerte større bysamfunn er det utfordrende å innfri målsettingen om likeverdige helsetjenester innenfor rammer styrt av samfunnsøkonomiske hensyn. Det er ikke mulig å anvende de samme økonomiske prinsippene for helsetjenestene i Oslo, som i Finnmark. Prinsippet om likeverdige helsetjenester er et resultatmål, ikke et økonomisk styringsprinsipp om fordeling av økonomiske ressurser. Likeverdige helsetjenester forutsetter derfor forskjell og ulikhet i tildeling av økonomiske ressurser.

Helse Nord har over lang tid hatt store økonomiske utfordringer, og er nå pålagt fra helseministeren å omstille økonomien. Samtidig er mangelen på kvalifisert helsepersonell en stadig økende utfordring for Helse Nord. Det har ført til at Helse Nord har igangsatt en stor og ressurskrevende utredningsprosess med å undersøke hvilke besparelser som ligger i endringer i funksjons- og oppgavedelingen mellom sykehusene i hele regionen for å gi tryggest mulig helsehjelp i nord. Helse Nord peker på mangel på arbeidskraft og nødvendig fagkompetanse i en stadig mer spesialisert helsetjeneste som en bakgrunn for utredningsprosessen.

Mandatet for utredningen er gitt i en rapport som har fått tittelen «Tiltak for å sikre bærekraft». I mandatet slås det fast at «Helse Nords oppgave- og funksjonsdeling er basert på en organisering og struktur som ikke lar seg bemanne. En endret struktur og funksjonsdeling, basert på den faktiske tilgangen til arbeidskraft og de faktiske økonomiske rammer, er derfor nødvendig for å kunne levere likeverdige helsetjenester av god kvalitet til befolkningen framover».

Finnmark Arbeiderparti mener at Helse Nords arbeid for en bærekraftig helsetjeneste i Finnmark bør legge til grunn 3 ting:

  • Trygghet for helsetjenester: Det skal være trygt å bli syk i vår region. Helseforetaket bør initiere tettere samarbeid med kommunene for å styrke det kommunalakutte døgntilbudet i Finnmark
  •  Utdanne og rekruttere: det må jobbes målrettet opp mot kommuner og UiT for å tilby flere fleksible utdanningsløp for å kvalifisere nok helsepersonell i nord og fagutvikling av dagens personell
  • Økonomisk forutsigbarhet: kapitalkostnader for nedbetaling av bygg bør håndteres politisk av Regjeringen slik at det økonomiske handlingsrommet til å gi likeverdige helsetjenester er tilstede også i Finnmark

En sentralisering av spesialisthelsetjenester i større og færre sykehus på et overordnet nivå vil gi god kvalitet og resultatlikhet ved samme sykdomsbilde, men det forutsetter at pasienten innenfor en gitt tidsramme kommer til behandling. Det vil si at faktorer som avstand, vær og klima og tilgang på transport er kritiske faktorer for hvorvidt pasientene får tilgang til kvalitativt gode tjenester og får resultatlikhet ved samme sykdomsbilde. Finnmark Arbeiderparti mener tilgang på likeverdig helsehjelp er en forutsetning for at det skal være trygt å bli syk i vår region.

Finnmark er et geografisk stort område med spredt befolkning. Til tross for befolkningsgrunnlag for ett sykehus, har det vært en viktig politisk prioritering å sikre sykehustilbud i både Øst-Finnmark og Vest-Finnmark, samt en rekke spesialiserte helsetjenester ved Klinikk Alta og Sámi Klinihkka. Dagens struktur må ligge til grunn for det videre arbeidet i Helse Nord. Det mener Finnmark Arbeiderparti må være førende for Helse Nords arbeid for å sikre en bærekraftig helsetjeneste. Både Forsvarskommisjonens og Totalberedskapskommisjonens rapporter peker på viktigheten av å opprettholde og styrke helsetjenestene i Finnmark. Trygghet ved sykdom og tilgang på kvalifisert helsehjelp er en vesentlig forutsetning for bo- og blilyst i hele Finnmark. 

Helse Nord må så snart som mulig kvalitetssikre egen utredningsprosess slik at politiske signaler, behovene pekt på i Forsvarskommisjonens og Totalberedskapskommisjonens rapporter, og ikke minst befolkningen i Finnmarks rett til likeverdige helsetjenester ivaretas.I lys av de foreslåtte tiltakene må Regjeringen, ved Helsedepartementet, i sitt oppdragsdokument til Helse Nord kreve forsvarlig helseberedskap i Øst-Finnmark. Det ved å sikre et akuttsykehus med intensivkapasitet og funksjoner tilsvarende nåværende nivå, samt med ferdigstillelse av permanent helikopterlandingsbase med landingsmuligheter også for SAR Queen ved Kirkenes Sykehus og ved Hammerfest sykehus. Fødetilbudet ved Klinikk Alta må styrkes. Oppgaver og funksjoner ved Hammerfest sykehus, Kirkenes sykehus, DPS i Tana, Sami Klinihkka og Klinikk Alta må opprettholdes og videreutvikles.

Bilde av Marianne, Runar, Kristina og Sigurd