kristina

Kvotemeldingen

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV varslet torsdag i forrige uke, at de ikke ønsker å fortsette samtalene med regjeringspartiene om kvotemeldingen. Finnmark Arbeiderparti støtter dette. Finnmark Arbeiderparti ser med spenning fram mot behandlingen av kvotemeldingen i Stortinget.

Finnmark AP synspunkter og bærende prinsipp i fiskeripolitikken er følgende:

Fisken tilhører folket i fellesskap og skal bidra til aktivitet og bosetting langs hele kysten. De marine ressursene utgjør enorme verdier og må forvaltes på en slik måte at de kommer samfunnet og fellesskapet til gode. Våre folkevalgte politikere skal også i framtiden ha råderett over hvordan fiskeriressursene forvaltes, det tilligger ikke enkeltaktører.

Finnmark AP ønsker å opprettholde en differensiert flåte.

Fisk tatt opp i våre farvann skal foredles i vårt land og bidra til vekst, verdiskaping og lokal sysselsetting i Norge.

Finnmark AP mener at Finnmarksmodellen med inndeling i 4 grupper videreføres og at båtenes faktiske lengde avgjør hvilken gruppe båtene er hjemmehørende i.

Finnmark AP er imot en ytterligere strukturering og mener at strukturkvoter skal tilbakeføres til de flåtegruppen kvotene kommer fra.

Det må etableres en ordning som sikrer rekruttering inn i fiskeriene.

Pliktsystemet må opprettholdes og forsterkes slik at pliktene tilfaller de kommuner som er gitt konsesjoner.