Økt kriseberedskap for reindrifta

Reindriftsnæringen er kommet i en akutt krisesituasjon p.g.a snømengdene denne vinteren. Krisefondet for reindriftsnæringen er i dag på 2,5 mill kr, og dekker ikke behovet for fôr og transport. Dette fører til en stor økonomisk belastning for den enkelte reineier i en allerede presset situasjon.   Vi krever hastetiltak for å styrke krisefondet til et akseptabelt nivå. Behovet er minst det tidobbelte av dagens fond da det kan forventes at beitekrisen varer hele denne vinteren.   

Klimaendringer fører til at behovet for kriseberedskap kommer til å vedvare for primærnæringene, og det må bevilges tilstrekkelige midler til å møte situasjonen i årene som kommer.