Krafttak for Finnmark!

Regjeringen starter i disse dager sine samtaler om budsjett for 2023 og Finnmark Arbeiderparti mener det må tas et krafttak for Finnmark. Politikk er som regel å bygge stein på stein, men situasjonen i finnmark krever en grunnmur.

Store deler av Finnmark har dramatisk nedgang i innbyggertall og demografien er urovekkende. Nylig har fem kommuner i Øst-Finnmark fått utarbeidet en rapport som viser dramatiske framtidsutsikter dersom ikke noe gjøres. Det må et nytt krafttak til, på linje med den vi så med etableringen av tiltakssonen. Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsningsområde. Det skaper forventning om konkrete tiltak lengst nord i landet.

For å snu befolkningsutviklinga i Finnmark og tiltakssonen er det viktig med tiltak for småbarnsfamilier og unge nyetablerere. Vi må legge til rette for attraktive samfunn og moderne arbeidsplasser. Derfor er det på tide å innføre gratis barnehage og SFO som et krafttak i tiltakssonen og vi må styrke rammene i boligpolitikken for nyetablerere. Det må være attraktivt å etablere seg i nord. Evalueringen av tiltakssonen viser at de personrettede tiltakene har størst virkning.

Folk må ha arbeid og det trengs krafttak for industrisatsningen i finnmark. Krafta i nord skal brukes i nord til nye grønne industriarbeidsplasser. Det finnes et stort uforløst potensiale for fornybar energi i Finnmark og vi har stor tilgang på mineraler og naturressurser. De må foredles i våre områder. 420kv linja til Varangerbotn må realiseres. Naturressursene må gi økt aktivitet på land i Finnmark.

Kompetanse skal være en driver for nordområde-satsningen. Skal vi få unge folk til å bo handler det om å kunne utvikle seg. Unge voksne må ha mulighet til å heve sin kompetanse og ta ut sitt potensiale. Da trenger vi nok fagfolk, sterke campuser og gode desentraliserte løsninger.

Med avstandsutfordringene vi har i Finnmark må vi ta grep for å redusere de ulempene dette medfører for næringsliv og den enkelte. Dette fordrer en større satsning på digitale løsninger, på nærtjenestesenter og desentraliserte offentlige tjenester. Finnmark må være en pilot i regjeringens satsningen på distriktene. Nye statlige arbeidsplasser må fordeles mer rettferdig mellom by og land.

Disse tiltakene har vi forventeringer om i budsjett for 2023:

-Styrke tiltakssonen: Herunder gratis barnehageplasser og SFO. Dette kan kompensere for Solbergregjeringenes kutt i ekstra barnetrygd. Øke nedskrivningen av studielån og skattefradragene må forbedres. 

-Styrke virkemidler for førstegangsetablere 

-Gjeninnføring av studieår for lærere 

-En større satsning på havner og farleder, etter åtte år med stillstand. 

-Vi forventer oppstart i 2023 på NTP-prosjektene E45 Kløfta og riksvei 94 til Hammerfest.

-En kraftfull satsning på satsning på tvers av flere sektorer, som utdanning og forskning, ressursforvaltning, næring og samferdsel. -Desentraliserte statlige tjenestesenter og sørge for en tilstedeværende stat 

-Økt satsing for å styrke samisk språkopplæring 

SKR