Kraft

Finnmark må sikres økt tilgang på rimelig ren kraft for å sikre næringsutvikling og samfunnsbygging i hele Finnmark, samtidig som det grønne skifte følges opp.

Strømkrisen har vist oss hvor avhengige både folk og bedrifter er av at vi har nok ren norsk kraft. Tilgang på rikelig med ren og rimelig kraft har i årtier vært den norske industriens fremste konkurransefortrinn. Kraftoverskudd bidrar til økt verdiskaping og sysselsetting i hele landet.

Til tross for at Finnmark og Nord-Norge er i en gunstig kraftsituasjon med kraftoverskudd og lave strømpriser, viser analyser at dette overskuddet reduseres på lengre sikt. For å sikre verdiskaping og bosetting i vår landsdel, er det viktig at vi sikres trygg tilgang på mer strøm, ellers blir vi akterutseilt. I Hurdalsplattformen og regjeringens Nord-Norge plan som nylig er lagt frem av statsminister Støre, er ambisjonene klare på å stoppe den negative befolkningsutviklingen i Finnmark. Tilgjengelig strøm til en rimelig pris er en forutsetning for å lykkes.

Norge er en stolt energinasjon. Vi har tatt i bruk naturen for å produsere ren energi på en måte som mange land bare kan drømme om. Skånsom kraftproduksjon basert på vannkraft, vindkraft og sol, sammen med et strømnett utbygd for å møte framtidas behov, vil være den viktigste forsikringen framover for at vi fortsatt skal ha lave priser i Norge og i nord, både til industri og folk. Mer kraft og nett er også en forutsetning for industriell vekst og for at vi skal klare det grønne skiftet og kutte norske klimagassutslipp. Finnmark Arbeiderparti mener konsesjonssøknader for ny kraft må bli behandlet raskere slik at vi kan øke produksjon av fornybar kraft i Norge.

Statnett har søkt NVE konsesjon til å bygge 420 Kv linjen fra Lebesby til Seida fjellet. Å få på plass denne kraftige linjen, er helt nødvendig for å få til industri og næringsutvikling i Øst-Finnmark. Det mangler ikke på satsingsvilje, eller planer, men det som mangler er kraft!

Vi må skape og utvikle nye interessante arbeidsplasser, tuftet på ny teknologi. Nussir er ett eksempel der man bruker ny teknologi.

Skal vi få til Hydrogen og ammoniakk satsingen i Berlevåg, så må vi ha mer kraft. Planene og piloten er ferdig. Det de trenger er nok kraft til produksjon og drift av anlegget. Dette vil gi betydelig inntekter for kommunen, samt nye og spennende arbeidsplasser i Berlevåg. Noe som de unge kan komme hjem til etter endt utdanning.

Skal vi få til en gjenoppstart av Syd-Varanger gruve så må vi ha mer kraft. Kirkenes har ikke kraft nok dersom virksomheten skulle vært startet opp, slik det er i dag. Dette handler om minst 250-500 arbeidsplasser i Kirkenes.

Dette er bare et par eksempel på viktigheten av at 420 Kv linjen må realiseres. Skal vi få til utvikling av industri og næring i Øst-Finnmark må 420 kv linja bygges ferdig.

Gass fra Barentshavet blir viktig for Europa framover, da må den være så grønn som mulig. Det er i et klimaperspektiv vanskelig å komme utenom elektrifisering av Snøhvit og Wisting. I forbindelse med behandling av skattepakken for petroleumsnæringen ba Stortinget regjeringen om å oppjustere klimamålet fra 40 til 50 pst. reduksjon i klimagassutslippene fra sokkelen i 2030. Selv om elektrifisering av norsk sokkel kutter utslipp i Norge og globalt, er det likevel helt avgjørende at næringsutvikling og samfunnsbygging i Finnmark ikke stopper opp som en følge av dette.

For å sikre riktige beslutninger, som både kutter utslipp og sikrer nok tilgjengelig kraft i vår region, er det viktig med en gjennomgang av økonomi, lokale og globale miljøeffekter av elektrifisering av sokkelen.

Nordområdene har alle forutsetninger for å bli et senter for grønn omstilling. Finnmark Arbeiderparti mener Finnmark kan gå i front i det grønne skiftet. Skal vi lykkes, er vi helt avhengig av at Statnett realiserer sine konkrete planer om mer nettkapasitet både inn i Finnmark og østover i Finnmark. Hurdalsplattformen er tydelig på at staten skal ta et ansvar for å få på plass infrastruktur der den trengs, og når den trengs, herunder at kapasiteten i strømnettet forsterkes i hele landet, og at konsesjonsbehandlingstiden kortes ned.

Finnmark har naturressursene, vi har areal, og vi har ikke minst en gunstig kraftsituasjon som gir gode vilkår for industrietableringer. I tillegg har vi en regjering som har ambisjoner om å gjøre Nord-Norge til sentrum for nasjonal politikk.  Nå er det opp til regjeringen å følge opp det vår statsminister Jonas Gahr Støre sa så godt sa da han holdt tale i Tromsø om regjeringens nordområdepolitikk: «Med svake overføringsledninger mellom nord og sør, må kraften brukes opp her. Det gir fantastiske vilkår for grønn kraftkrevende industri». Han sa videre «Det må skapes et sterkt Nord-Norge med nye arbeidsplasser og stabil bosetting. Det handler om sikkerhetspolitikk og sentrale nasjonale interesser». Vi kunne ikke vært mer enig!

Finnmark Arbeiderparti ber regjering og storting bidra til at Finnmark sikres nok elektrisk kraft for å sikre næringsutvikling og samfunnsbygging i hele Finnmark. En ekstra 420 kV linje fra Balsfjord og nordover må på plass nå. Elektrifisering av gassanlegget på Melkøya må ikke gå på bekostning av samfunns- og næringsutvikling i hele Finnmark.

runar