KSH

Kraft- og industriløft for Finnmark

Finnmark Arbeiderparti er svært tilfreds med regjeringens kraft- og industriløft for Finnmark. Pakken vil gi Finnmark store muligheter for ny industribygging, sysselsetting og verdiskaping og danne grunnlag for å trygge bosetting i hele fylket vårt. Forutsetningene – utsatt oppstart til 2030 og ingen demontering av gassturbinene før utpå 30-tallet - som er lagt for Snøhvit Future-prosjektet gir helt nødvendig trygghet for at elektrifisering av Melkøya ikke skal gå på bekostning av kraft til øvrig næringsliv og husholdninger i Finnmark. Helt i tråd med vårt årsmøtevedtak.

I 20 år har Finnmark Arbeiderparti stått på kravet om bygging av 420 kV linja til Varangerbotn. Nå skal den endelig realiseres. Innen 2030 skal Skaidi – Lebesby være realisert og seinest innen 2032 Lebesby – Varangerbotn. Dette vil gi Øst-Finnmark tilgang på infrastruktur og kraft, som er en avgjørende forutsetning for vekst og utvikling. Finnmark Arbeiderparti ser virkelig fram til å kunne realisere næringsmuligheter i Øst-Finnmark, så vel som i andre deler av Finnmark.  

Pakken innebærer også realisering av Snøhvit Future-prosjektet, som sikrer 900 eksisterende arbeidsplasser og dermed inntektsgrunnlaget for mange innbyggere i Finnmark helt fram til 2040-50. I tillegg kommer store investeringer i den 5-årige anleggsfasen, som vil gi store muligheter for leverandører og entreprenører i Finnmark og skape masse aktivitet, sysselsetting og verdiskaping.      

Finnmark gis prioritet i nett- og kraftutbyggingssaker i Norge og regjeringen har satt som mål at

- Ny infrastruktur for strøm i Finnmark skal være i drift innen 2030, forutsatt konsesjon. 

- Den fornybare kraftproduksjonen i Finnmark skal innen 2030 øke minst like mye som den planlagte forbruksøkningen ved Hammerfest LNG, forutsatt konsesjon. 

Det er meget positivt.                                                                                                                                      

Dette legges også som premiss for Snøhvit Future-prosjektet. Hammerfest LNG får ikke legge om kraftforsyningen fra gassturbiner før i 2030, når mer nett og ny kraftproduksjon er i drift, og det er satt vilkår i dagens vedtak som legger til rette for at eksisterende gasskraftverk på Melkøya kan driftes fram til konsesjonstiden for anlegget utløper, dersom hensynet til kraftsituasjonen tilsier at det er nødvendig.

Statnett må nå umiddelbart se på om det kan frigis mer kraft i Finnmark. Dette i lys av regjeringens beslutninger og ut fra de vilkårene som ligger i godkjent PUD/PAD for Snøhvit Future . Vi forventer at Statnett bruker kapasiteten i nettet til gode for folk og bedrifter i nord. 

Vi er også glad for at regjeringen er tydelig på viktigheten av å ivareta reindriftens interesser og rettigheter i konsesjonsprosessene som nå kommer. Reindrifta er en viktig næring og kulturbærer i Finnmark.

Finnmark Arbeiderparti mener at regjeringens kraft- og industriløft for Finnmark vil bidra til å trygge, bygge, modernisere og gjøre Finnmark til en svært spennende region å bo i.