Økonomien til kommuner/fylker må styrkes!

Uttalelse fra årsmøte 2020

Årsmøtet i Finnmark AP konstaterer at regjeringens forslag til statsbudsjett betyr kutt i velferden til vanlige folk rundt om i landets kommuner. Midt i en alvorlig pandemi nedprioriterer høyrepartiene nok en gang kommuner og fylker. Viktige tilbud innenfor helse, omsorg, utdanning og samferdsel er på kuttlista til de fleste kommuner og fylkeskommuner.

Koronasituasjonen er en stor belastning for den offentlige økonomien, store ekstrakostnader og bortfall av inntekter. Den kommer som et tillegg til stram økonomi, effektiviseringskrav, stadig nye oppgaver fra staten som ikke er fullfinansiert. Resultatet av denne politikken fører til innstramminger og kutt i de kommunale og fylkeskommunale tjenestene der hvor folk bor. Denne virkelighetsoppfatningen deles av KS sentralt.

Årsmøte i Finnmark Ap konstaterer at høyreregjeringen ikke har prioritert offentlig økonomi og velferdsproduksjonen til folk høyere. Over tid har gapet mellom det kommunene/fylkene har å rutte med og de oppgavene som er pålagt, blitt større og større. Regjeringens retningsvalg er en politisk villet utvikling som mange steder fører til et dårligere tilbud til innbyggerne. Mange kommuner/fylkeskommuner vil måtte si opp ansatte og redusere kvaliteten på tjenestene som ytes. Denne retningen fører til større forskjeller, mer privatisering og flere som faller utenfor samfunnet. Dette er en utvikling hvor distriktene tappes for ressurser og sentraliseringen forsterkes.

 Årsmøtet i Finnmark Arbeiderparti vil prioritere en sterkere offentlig økonomi for kommuner/fylker framfor usosiale skattekutt/privatisering.

Årsmøtet krever at Stortinget gir kommuner/fylker en økonomi som står i forhold til de faktiske utgifter, og som gjør disse i stand til å møte en framtid i nord med hensyn til gode tilbud innenfor utdanning, helse og samferdsel m.m.

Finnmark Aps årsmøtets viktigste krav til regjeringen Solberg og Stortinget er:

-Bruk statsbudsjettet til å sikre kommunene/fylkene et handlingsrom som sikrer behovet for gode velferdstilbud.

-Kompenser kommuner/fylker fullt ut for ekstrakostnader og tap av inntekter i forbindelse med Covid-19.

-Fullfinansier reformer og oppgaver som overføres fra stat til kommuner/fylker. Respekter kommuner/fylker som viktige velferdsprodusenter for innbyggerne.