Finnmark må også forsvares i det maritime domenet

Langtidsplanen for forsvaret har tatt inn over seg at også Finnmark kan og skal forsvares. Det er etablert en landbasert struktur gjennom Finnmark landforsvar, som omfatter et samvirke mellom hær og heimevern.

Når det landbaserte forsvaret av Finnmark er i ferd med å bygges opp, er det bra! Samtidig gir det grunn til å planlegge for hvordan vi kan bli enda bedre. Ønsker vi et forsvar som gir slagkraftig sikring og innsats, må vi se utover det som allerede er vedtatt.

Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, har levert en forskningsrapport med ulike ambisjonsnivåer; «Heimevernet mot 2030». Hurdalsplattformen har et mål om 5000 nye HV-soldater, og hvor i landet kan flere HV-soldater gi bedre effekt enn i Finnmark?

Det er fastslått at også Finnmark skal forsvares, og det er derfor på tide å etablere en maritim ISR[1]- og bekjempnings-kapasitet i HV-17. Dette strukturelementet vil styrke forsvaret av Finnmark og Norge på en måte som både er smart og kostnadseffektiv. Det handler i korte trekk om å tilføre og benytte eksisterende styrkers lokalkunnskap og å tilføre nødvendig materiell for å få til et forsvar også av kysten vår.

HV-17 har allerede stående styrker, og er godt i gang med å utdanne flere ungdommer til forsvaret av Finnmark ved Garnisonen i Porsanger. En ny maritim ISR- og bekjempnings-kapasitet kan utdannes i forlengelsen av den allerede etablerte førstegangstjenesten i HV-17, og inngå som en del av de etablerte HV-styrkene i Finnmark.

Dette underbygger også at heimevernets førstegangstjeneste i Finnmark må sikres fast og full finansiering, inkludert finansiering av tilhørende infrastruktur og støttefunksjoner. HV-17 må samtidig sikres finansiering for å kunne virke som et hovedkvarter i krise og krig. For å møte krav om reaksjonstid og sikker tilgang på materiell, er det også høyst nødvendig å etablere desentraliserte lagre for HV-områdene i Finnmark. I tillegg må alle heimevernstyrkene sikres flere treningsdager for egne styrker, samt muligheten til å øve og samvirke med Finnmark landforsvar og totalforsvaret i Finnmark.

Folk i Finnmark må kunne forvente at også Finnmark skal forsvares av alle strukturelementer, både til lands, i sjøen og i lufta. Da er neste steg på veien å etablere en maritim ISR- og bekjempnings-kapasitet i HV-17, samt sikre finansiering til å ruste opp HV-17 til å virke optimalt i sitt område. Om en mener noe med at Finnmark skal forsvares, må dette også vises i handling!

[1] ISR) er en fredsaktivitet som omfatter etterretning (Intelligence), områdesøk (Surveillance) og rekognisering (Reconnaissance).

Runar og Aina