Internasjonalt

Hvordan sikre internasjonal rolle og samarbeid

Stadig flere ser mot nord og Arktis, og Arbeiderpartiet vil utnytte det nye fylkets særskilte rolle og enestående kunnskapsmiljøer til å ta en internasjonal lederrolle for bærekraftig utvikling i Arktis. Fortrinnet vår geografiske plassering gir oss, skal også brukes aktivt for å utvikle eget fylke.

Vi skal fortsette å forsterke den gode tradisjonen med formaliserte samarbeid med våre naboland. Der det er hensiktsmessig skal vi inngå nye regionale samarbeid, eksempelvis med regioner i Asia.

Arbeiderpartiet jobbe for internasjonalisering av næringsliv og kultur. Målet er at Nordkalotten skal bli den mest integrerte regionen i Europa. Mer regional autonomi i Barentsregionen vil bidra til mer næringsvirksomhet, økt mobilitet og forsterket folk-til-folk dialog mellom Norge og Russland.

Arbeiderpartiet vil:

• Støtte opp under det internasjonale og regionale Barents samarbeidet, og Barentsinstitusjonene i Kirkenes

• Gå i dialog med Sametinget med sikte på samisk representasjon i internasjonalt samarbeid

• Gi støtte til samarbeidsprosjekter mellom norske og finske grensekommuner som forenkler hverdagen til folk

• Jobbe for enklere grensepassering nord gjennom visumfrihet og ved å utvide grenseboerbeviset til å gjelde hele befolkningen i Barentsregionen 9

• Utvikle standardvilkår for handel med varer og tjenester i Barentsregionen, jobbe for økt arbeidsinnvandring fra Nordvest-Russland, samt forsterke arbeidet med miljøtiltak på tvers av grensene • Beholde den norsk-russiske skolen i Murmansk

• Opprettholde støtten til Nord-Norges Europakontor i Brussel

Rolige bølger slår innover en steinstrand. Foto: Øivind Haug