Innsats mot lokale klimakatastrofer, av stortingsrepresentant Runar Sjåstad

Klimaendringene er ikke noe som kommer. De er her allerede, og vi merker dem. Arbeiderpartiet foreslår derfor i sitt alternative budsjett å:

·Styrke det lokale og regionale klimaarbeidet gjennom «klimasats» med 150 mill. kroner  

·Bedre sikring mot flom og skred med 150 mill. kroner

·Styrke arbeidet med restaurering av natur med 50 mill. kroner

Varmere klima fører med seg et uforutsigbart værmønster med hyppigere ekstremvær, økte nedbørsmengder og raskere snøsmelting. Dette øker faren for flom og skred. Konsekvensene for lokalsamfunnet er store. Derfor må vi sette inn tiltak som reduserer faren og bidrar til tryggere lokalsamfunn for innbyggerne.

Det er viktig at vi forebygger skade på viktig infrastruktur og på bygg som er utsatt for oversvømmelser. I tillegg til å forebygge og reparere skade fra flom og skred, trenger vi en kraftig innsats for å tilpasse oss klimaendringene som er her allerede.

Nedbørsmengdene har økt betraktelig de siste ti årene, og vi må forberede oss på enda hyppigere og kraftigere nedbør som følge av klimaendringene. Temperaturen på Svalbard har økt seks ganger så mye som temperaturen i Oslo. Styrtregn øker mest, men vi vil også få mer snøsmelteflom og økt skredfare. I 2020 har flere steder i landet blitt kraftig rammet av flom og uvær.

Kommunene må ruste seg for klimaendringene gjennom sin arealplanlegging. NVE har en viktig oppgave med bistå kommunene med å kartlegge risiko og forebygge og begrense skader som følger av flom og skred. Det er alvorlig når lokalsamfunn, enkeltpersoner og bedrifter rammes av flom og skred. Det får betydelige økonomiske konsekvenser for den enkelte og for hele samfunnet. Derfor trenger vi både fysiske tiltak som flom- og skredsikring, men også mer kunnskap om risiko og sårbarhet knyttet til ekstremvær og klima.

Tap av natur er en like stor trussel mot vårt livsgrunnlag som klimaendringene. Vi er nemlig avhengige av naturens evne til å produsere mat og til å fange og lagre karbon, bidra til flomdemping og ta unna overvann. Når arealer og naturmangfold forsvinner, forsterkes også konsekvensene av klimaendringene.  

Arbeiderpartiet vil derfor styrke arbeidet med å restaurere natur. Vi vil etablere et "Natursats"-program på lik linje med Klimasats-programmet. Vi vil også bidra til at kommunene skal utarbeide kommunedelplaner for naturmangfold. Til dette arbeidet trenger de et oppdatert og godt kunnskapsgrunnlag. Gjennom det økologiske grunnkartet vil kommunen få et viktig verktøy i arealforvaltningen. 

Både Natursats og Klimasats vil gi kommunene økte ressurser til å kutte klimagassutslipp, ta vare på naturen og bidra til en bærekraftig omstilling til lavutslippssamfunnet. Slik kan vi forebygge lokale naturkatastrofer og skape tryggere lokalsamfunn.