Historien viser at Finnmarkingene fortjener Arbeiderpartiet i posisjon – nasjonalt, regionalt og lokalt

Kristina Hansen, leder i Finnmark Arbeiderparti

Finnmark Arbeiderparti er et høyst oppegående parti. Vi søker makt for å gjennomføre Arbeiderpartiets politikk og våre tillitsvalgte søker posisjoner og jobber for partiet og partiets vedtatte politikk. Makt for maktens egen del er ikke vår greie, slik Ernst Robert Mortensen tillegger oss i en kronikk i FD i forrige uke.

Mortensens debattinnlegg bærer for øvrig sterkt preg av frustrasjon over Finnmarkingenes negative holdning til sammenslåing av Finnmark og Troms og folkeavstemningsresultatet knyttet til denne. Hans store og åpenbare behov for å skyte på Finnmark Arbeiderparti, og særlig noen av partiets kvinnelige tillitsvalgte i den forbindelse, koker nærmest over.   

Finnmark Arbeiderparti vil bygge, utvikle og videreutvikle Finnmark, slik vi alltid har gjort. Vi vil ta i bruk ressurser i våre nærområder og bygge industri, utvikle arbeidsplasser og stimulere næringsvirksomhet. Vi vil bygge infrastruktur tilpasset dagens industrielle og teknologiske behov og utfordringer. Vi vil satse på menneskene som vokser opp og bor i vårt flerkulturelle fylke ved å satse på kunnskap og kompetanse. Vi vil bygge gode velferdstjenester, hegne om vår kulturarv og ønske nye kulturimpulser velkommen. Vi vil utvikle grensefylkets posisjon i nordisk og internasjonal sammenheng og ta en internasjonal rolle. Alt innenfor bærekraftige og miljømessig forsvarlige rammer.  

Finnmark Arbeiderparti har en stolt historie som fylkets ledende parti. Vi er og jobber for å fortsette som fylkets ledende parti. Historien viser at Finnmarkingene fortjener Arbeiderpartiet i posisjon nasjonalt, regionalt og lokalt. 

Det var i Arbeiderpartiets regjeringsperioden at Høgskolen i Finnmark ble grunnlagt i Alta. Det var i Arbeiderpartiets regjeringsperiode at utbygging av Snøhvit og anlegget på Melkøya i Hammerfest ble muliggjort og satt i drift. Barentssamarbeidet ble initiert og etablert av Arbeiderpartiet i regjering, Nordområdene ble erklært som Norges viktigste strategiske satsingsområde av den rød/grønne regjeringen ledet av Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre som Utenriksminister og den strategisk viktige delelinjeavtalen mellom Norge og Russland ble endelig undertegnet av samme regjering. Arbeiderpartiet, regionalt og nasjonalt, har alltid bygget og hatt visjoner og ambisjoner for landets nordligste fylke. Når vi sitter i regjering gjennomfører vi. Selv som ledende opposisjonsparti på Stortinget leverer Arbeiderpartiet, sist nå før sommerferien, knyttet til Stortingets behandling av Johan Castberg, så samlet Arbeiderpartiet flertall for at oljen fra Barentshavet skal danne grunnlag for industriarbeidsplasser på land i Finnmark – fordi vi vil ha positiv samfunnsutvikling av nærhet til ressursene i fylket.

Det er svært vanskelig å få øye på dagens regjerings visjoner og ambisjoner for Finnmark. I samferdselspolitikken er det lav satsing i Finnmark – noe som fører til kontrakt-tørke for entreprenører i fylket, og det helt åpenbare; makt og myndighet og tilhørende arbeidsplasser vil sittende regjering flytte fra Finnmark og sentraliseres til Tromsø. Det skal skje gjennom sammenslåing av Finnmark og Troms fylke.  

Arbeiderpartiet er imot tvangssammenslåing av fylker. Finnmark Arbeiderparti er imot at Finnmark og Troms skal slås sammen, for vi tror ikke det vil bygge, utvikle og videreutvikle Finnmark, tvert imot. Vi tror det vil tappe Finnmark for makt og kompetansearbeidsplasser. 

Partiet og partiets tillitsvalgte jobber for å realisere våre politiske standpunkter, det er vår oppgave og vår rett å gjøre. At noen frustrerte politiske motstandere skyter både høyt og lavt og spurver med kanoner med svulstige påstander og karakteristikker om statskupp og destabilisering av det norske demokrati tar vi med knusende ro. At de attpåtil har sin egen, helt enestående tolkning av folkeavstemningsresultatet gjør oss bare matt. Faktum er at det var høyere deltakelse i folkeavstemningen enn det vanligvis er i fylkestingsvalg og 87 % stemte imot sammenslåing.

Finnmark Arbeiderparti tar med stolthet ansvar for at det ble holdt en folkeavstemning i Finnmark om sammenslåing av Finnmark og Troms fylke. Å lede folk til valgurnene for å si hva de mener, er å lede folk til demokratiets mest grunnleggende og edleste måter å ytre seg på. Påstander om at folkeavstemningen er udemokratisk er helt uriktig. Folkeavstemningen er hjemlet i lov vedtatt av landets høyeste demokratisk valgte organ, Stortinget.   

 

Kristina Hansen