Helsetilbud i Finnmark

Kristina Hansen, leder Finnmark Arbeiderparti

Finnmark Arbeiderparti krever at regjeringen sørger for at akuttberedskapen ved Kirkenes sykehus holder intensivnivå 2, slik stortinget også har gjort vedtak om i 2020. Vi krever også at helikopterlandingsplass ved Kirkenes sykehus ferdigstilles. Den helt spesielle sikkerhetspolitiske situasjonen i Øst-Finnmark og dermed også behovet for ekstra beredskap gjør at befolkningen skal ha tilgang til gode beredskaps- akuttfunksjoner.

Finnmark Arbeiderparti mener at regjeringa eventuelt må ta ekstraordinære grep ut over dagens økonomiske rammer for spesialisthelsetjenesten i denne saken.

Finnmark Arbeiderparti støtter helseministerens krav til styret i Helse Nord RHF om å innføre tiltak for å sikre økonomisk bærekraft i foretaket. Også helseforetak må forholde seg til tildelte økonomiske rammer og foretakets økonomi må komme under kontroll. 

Samtidig vil vi vise til at det, på tross av svakt befolkningsgrunnlag, men på grunn av meget store avstander, er politisk bestemt at det skal være to sykehus i Finnmark, ett i øst og ett i vest.

Både Kirkenes og Hammerfest sykehus var etterkrigsbygg i elendig forfatning. Det var helt nødvendig å få ny og moderne bygningsmasse begge steder, men også tilliggende fasiliteter og helsefaglig innhold må holdes et nivå som gir innbyggerne trygghet og likeverdige helsetjenester. Styret i Finnmark Arbeiderparti mener at regjering og storting må se til at begge sykehusene i Finnmark holder et slikt nivå.  

Vi registrerer også at Helse Nord har hatt å sentralisere rehabiliteringstjenester til Tromsø. Finnmark Arbeiderparti er imot en slik sentraliseringen og mener at helseforetaket må sørge for en desentralisert rehabiliteringstjeneste nært folk. Vi kan ikke akseptere at Finnmarks innbyggere skal ha uforholdsmessig lang avstand til nødvendige helsetjenester, ei heller at velfungerende fagmiljø i fylket vårt bygges ned i Alta. Vi er tilfredse med at Helse Nord skal legge tjenesten ut på anbud på nytt og at anbudet inneholder kravet om samisk kompetanse.

KSH