Helseministeren er instruert i luftambulansesaken

Luftambulansetilbudet i nord har vært under enhver kritikk etter at Babcock vant anbudet og pilotene hos dagens luftambulanseselskap søkte nye jobber eller sa opp. 

Grunnen er at anbudet ikke inneholdt krav om virksomhetsoverdragelse, hvor ansatte blir med over til nytt firma med de samme lønns- og arbeidsforhold.

Situasjonen har vært prekær. Militærhelikopter og innleide fly har måttet avhjelpe situasjonen for at det skal være en forsvarlig beredskap. Hva alt dette koster, spiller tydeligvis ingen rolle, selv om det var pris som ble avgjørende for at Babcock vant anbudet.

Denne situasjonen førte til at saken ble behandlet i Stortinget 8.juni, og flertallet i Stortinget mente at situasjonen var så alvorlig at helseminister Bent Høie nå måtte instrueres til å rydde opp: 

«Stortinget ber regjeringen sikre at erfaring og kompetanse i dagens luftambulansetjeneste videreføres, enten gjennom forhandlinger med ny operatør, gjennom ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser eller på annen egnet måte.» 

Dette instruksjonsvedtaket ble fattet MOT stemmene fra Høyre, FRP og Venstre.

Alle Finnmarks fem stortingsrepresentanter deltok i debatten. Det illustrerer hvor alvorlig saken er for Finnmark. Men dessverre var det bare tre av oss, Sjåstad, Iversen og undertegnede, som stemte for at helseministeren skulle instrueres.

Representanten Haukland og Strifeldt hadde en annen inngang og oppfatning av saken, hvor Haukland var opptatt av at kvaliteten nå ville bli så mye bedre, med både jetfly og bedre fly. Jeg skal ikke benekte at flyene vil bli bedre, og at jetfly sikkert også er bra, bortsett fra at de eneste stedene de kan lande i Finnmark er vel Alta, Kirkenes og Lakselv. 

Arbeiderpartiet har hatt en annen inngang til kvalitet. For oss ligger kvaliteten i form av flygernes og helsepersonellets kompetanse, det er den vi har vært opptatt av å sikre. Flyenes tekniske kvalitet har ikke vært tema i hele denne debatten. Tema har vært og er å sikre innbyggernes liv og helse gjennom en operativ luftambulanse. 

Når ikke helseministeren, Høyre, FRP og Venstre tok ansvar i luftambulansesaken, så gjorde flertallet i Stortinget det!

Ingalill Olsen, stortingsrepresentant 

Ingalill