Helikopterlandingsplass Hammerfest og Kirkenes sykehus

Tilrettelegging for landing av redningshelikopter i umiddelbar nærhet ved nye Hammerfest sykehus og Kirkenes sykehus må på plass nå, og det er et statlig ansvar.

Finnmark og Nord-Norge er et stort og langstrakt geografisk område, med røft klima og spredt bosetting langs kysten og på innlandet. Som følge av dette er det behov for at all beredskapsmessig infrastruktur må fungere optimalt og tidsbesparende.

Lange avstander gir økt responstid ved utrykning, og transporttiden til sykehus «spiser» en stor andel av det medisinske «prognosevinduet» for pasienten.

Manglende tilrettelegging av helikopterlandingsplasser (helipads) ved sykehusene som ivaretar akuttfunksjoner, også ved nye sykehus som er under bygging, og den tilknyttede problematikken med «downwind» på eksisterende helipads ved innfasingen av de nye SAR Queen redningshelikopterne, gir stor grunn til bekymring for.

Hammerfest sykehus er akuttsykehus for Vest-Finnmark og har ortopedisk beredskap for hele Finnmark. Sykehuset har også den eneste barneavdelingen i Finnmark. Ved Hammerfest sykehus vil de fleste akuttmedisinske tilstander kunne stabiliseres eller endelig behandles. Statistikk fra siste tiårsperiode viser gjennomsnittlig 2 landinger pr uke, ca. 100 landinger årlig, med redningshelikopter for inntransport til Hammerfest sykehus, hvor rundt halvparten er pasienter med livskritiske skader eller symptomer. Dette er gjennomgående nær det dobbelte av redningshelikopterflyvninger ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (Tromsø) som destinasjon.

I en tidlig fase av planleggingen av Nye Hammerfest sykehus var helikopterlandingsplass med i både prosjektering og budsjett. Dette ble etter hvert tatt ut av byggeprosjektet av hensyn til økonomien.

Dette er overhodet ikke akseptabelt, og bidrar til å forlenge perioden der innbyggerne i Vest-Finnmark og Indre Finnmark får «tildelt» et mindre medisinsk prognosevindu enn innbyggere i de delene av landet som har en beredskapsmessig infrastruktur som fungerer tidsmessig optimalt. Vi får stadig bedre medisinske behandlingsmetoder og -muligheter, som for eksempel behandling av hjerneslag hvor tiden fra sykdomsdebut til diagnostikk og behandling er helt avgjørende for et godt utkomme. Dette er avgjørende for om pasienten klarer seg hjemme eller blir fullstendig pleietrengende.

FAP mener at det er gode medisinske og beredskapsmessige argumenter for hvorfor en helipad ved Hammerfest sykehus må prosjekteres umiddelbart, slik at denne kan etableres og ferdigstilles samtidig med nye Hammerfest sykehus.

Finnmark Arbeiderparti ber nasjonale helsemyndigheter sørge for at forprosjekt helikopterlandingsplass/ adkomst ambulansebåt må på plass nå.  Langsiktig målsetning må være at på det tidspunktet Nye Hammerfest sykehus åpner skal helikopterlandingsplass og adkomst ambulansebåt være på plass.

Kirkenes Sykehus har i dag en landingsplass for helikopter med midlertidig brukstillatelse. Det er nå over tre år siden nye Kirkenes sykehus ble åpnet på Skytterhusfjellet, uten at helikopterlandingsplassen eller basen til de som opererer den, er ferdigstilt. Etter at helikoptertjenesten ble satt i drift ser man positive gevinster. Befolkningen i Øst- Finnmark merker bedre beredskap og kortere responstid og transporttid til sykehuset. Finnmark Arbeiderparti mener det er på høy tid at ferdigstilling av landingsplass, med nødvendige fasiliteter til personellet, følges opp av nasjonale helsemyndigheter.

Finnmark Arbeiderparti ber styret i Helse Nord RHF omgjør sitt vedtak og bevilger de nødvendige midler til forprosjektering Helipad ved nye Hammerfest sykehus, og sørge for tilstrekkelige midler til ferdigstilling av helikopterlandingsplassen ved Kirkenes sykehus. Dette er et nasjonalt ansvar, og nasjonale myndigheter må sikre at dette følges opp.

marianne