Fiskerinæringen fortjener bedre

Av stortingsrepresentant Runar Sjåstad

Arbeiderpartiet ønsker å styrke og videreutvikle lokalsamfunnene langs kysten basert på fellesskapets ressurser i havet og befolkningens rettigheter og muligheter for å høste av disse. For oss er det grunnleggende at fisken er fellesskapets eiendom, som skal sikres for fremtidige generasjoner gjennom bærekraftig forvaltning og nasjonal råderett.

Vi vil sikre fiskeindustrien på land forutsigbarhet gjennom gode rammevilkår og stabil og jevn tilgang på råstoff gjennom store deler av året. Slik kan vi sørge for økt verdiskapning, lønnsomme arbeidsplasser og helårlig sysselsetting. Eller som Kystopprøret sier: Det skal bo folk i husan langs kysten.

For få dager siden la Riksrevisjonen frem sin rapport vedrørende kvotesystemet i kyst- og havfisket. Rapporten er ikke lystig lesning. Til tross for at rapporten slår fast at endringene i kvotesystemet i perioden 2004 – 2018 har bidradd til økt lønnsomhet i fiskeflåten, peker hovedfunnene i rapporten på en rekke negative konsekvenser:

Eierskapet til fartøy med kvoter er konsentrert på færre hender. Fartøy med kvoter eies i mindre grad av registrerte fiskere. Flåtestrukturen er mindre variert, fartøyene færre og større. Utenlandsk eierskap i fiskeflåten er økende. Kobling mellom fartøy og kvote er svekket. Økte kvotepriser har gjort det vanskeligere å rekruttere nye fiskere. Endringer i den minste kystflåten har negative konsekvenser for mange kystsamfunn. Rapporten peker også på at flere av endringene i kvotesystemet ikke er tilstrekkelig konsekvensutredet av departementet.  

Kvotepolitikken er avgjørende for utviklingen av fiskerinæringen. Derfor var det knyttet store forventninger til kvotemeldingen som Stortinget nå har hatt til behandling. Dessverre var denne meldingen preget av å være altfor dårlig konsekvensutredet fra regjeringens side. Arbeiderpartiet mener derfor det er uforsvarlig av Stortinget å behandle kvotemeldingen nå slik saken har utviklet seg, og uten å ta seg tid til å innarbeide Riksrevisjonens påpekninger. Regjeringen med støtte fra FrP valgte likevel å presse gjennom en behandling av denne saken til tross for en rekke protester og advarsler.

Fiskerinæringen hadde fortjent en bedre utredet og grundigere prosess. Hastverket til regjeringspartiene og Frp er uforståelig, men det vitner om en grunnleggende mangel på respekt for dem som berøres mest: kystbefolkningen.

runar