kristina

Fylkesrådet ønsker å tilby enerett for å opprettholde drosjetilbudet

Fra 1. november 2020 blir hele Norge ett løyvedistrikt. For å opprettholde et tilfredsstillende drosjetilbud ønsker fylkesrådet å innarbeide en ordning med enerett.

Deregulering 

Stortinget vedtok i juni 2019 store endringer i yrkestransportloven, som innebærer en deregulering av drosjenæringen i Norge. Når dagens ordning med driveplikt bortfaller, vil også tryggheten med å ha drosje tilgjengelig hele døgnet forsvinne. Fylkeskommunen kan tildele enerett hvor ett, eller flere, selskap gis mulig til å kjøre drosje i en kommune. Enerett gjelder bare enkeltturmarkedet.

– For å veie opp for bortfallet av driveplikten, gis fylkeskommunen anledning til å tilby enerett for de kommuner som ønsker det, sier fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap) i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Må utredes videre

Fylkeskommunen har utarbeidet et notat som har vært på høring til samtlige kommuner i fylket, samt drosjenæringen og en rekke interesseorganisasjoner.

– Vi har mottatt signaler på at innføring av enerett anses som positivt i markedet og konkludert med at det bør åpnes for enerett i de kommuner der det er et lokalt ønske, sier fylkesråd Kristina Hansen (Ap).

Før eneretten kan innføres, må det utformes en forskrift før enerett kan settes ut på anbud. Fylkesrådet vil tilstrebe å gjøre dette arbeidet på en effektiv måte.

Fortsatt risiko

Enerett innebærer ikke automatisk kjøreplikt eller beredskap, dette er noe fylkeskommunen vil vurdere som krav i utformingen av anbud. Dersom eneretten eksempelvis tildeles en annen aktør enn den som har tilrettelagt transport-, pasientreiser- og skoleskysskontraktene i området, vil ikke de som kjører på kontrakt kunne plukke opp reisende til enkeltturer i samme området.

– Selv om vi er positive til bruk av enerett, er det imidlertid fremdeles en stor risiko for at drosjetilbudet kan oppleves som svekket i flere områder, sier fylkesråd Kristina Hansen (Ap).

Les mer om nytt drosjeregelverk her.

kristina