Fiskeriressursene tilhører fellesskapet

Leserinnlegg Marianne S. Næss, stortingetsrepresentant

Det er viktig at landsdelen beholder og styrker sin del av fellesskapets fiskekvoter, disse må ikke kunne flagge ut.Det må legges til rette for en differensiert flåtestruktur, der man også unngår at ressursene kommer på få hender. En differensiert flåtestruktur er med på å sikre at verdiskapningen forblir i kystsamfunnene og ikke flyttes ut av regionen.

Mangel på stabil råstofftilgang som gir helårige arbeidsplasser vil føre til ytterligere nedgang i antall fiskemottak og fraflytting langs kysten. Dette er ikke i tråd med intensjonene i havressursloven og deltakerloven.

Fiskeripolitikken må ivareta kystbefolkningen, med særlig fokus på flåten som lever fersk til landbasert aktivitet.Deltakerloven og råfiskloven reguler eierskap og enerett til førstehånds omsetning, disse prinsippene må vi holde på. Fortsatt må majoritetseiere av fiskefartøy, være fiskere.

Vi må jobbe for helårlig sysselsetting gjennom ulike rettede tiltak for industrien. Som næringsutviklingsmidler, såkornfond, støtte til lokalt eierskap og lignende.

Ordninger der intensjonen er å forlenge hvitfisksesongen både for fangst- og industriledd bør videreutvikles (ferskfiskordningen). Trålere må også stimuleres til å levere råstoff lokalt gjennom ferskfiskordningen for at de skal oppfylle sine samfunnskontrakter og øke sin andel av ferskt råstoff.  Vi vil:

-At hovedprinsippet i de tre grunnpilarene for norsk fiskeripolitikk; Havressursloven, Deltakerloven og Råfiskloven, skal bevares og forsterkes.

-Opprettholde en differensiert fiskeflåte som kan gi bærekraftig vekst for både fangst- og fiskeindustrileddet.

-At kystflåten sikres og styrkes.

-Jobbe for helårlig sysselsetting gjennom ulike tiltak som gjør industrien attraktiv, dette for å rekruttere unge fiskeindustriarbeidere og sørge for bosetting i distriktene.

-Ikke støtte en statlig kvotebank som sørger for en sentralisering av ressursene og som ikke gir økt sysselsetting i form av helårlige arbeidsplasser.

-Innføre aktivitetsplikt i snøkrabbefisket snarest, samt prioritere flåten som lever levende snøkrabbe til industrien.

-At Strukturkvotene må tilbakeføres de flåtegruppene de kommer fra.

-Si absolutt NEI til evigvarende kvoter.

-Jobbe for at det blir næring av stillehavslaksen.

m