Fiskerihavnene må styrkes ytterligere!

Fiskerihavnenes betydning for sjømatnæringen og kystsamfunnene er stor. Havnene knytter aktiviteten sammen både på sjø og land. De offentlige fiskerihavnene er en kritisk viktig infrastruktur for verdiskaping og næringsutøvelse. Investeringer og investeringstakten i fiskerihavnene må styrkes betydelig.

Fiskerinæringen er av stor betydning for norsk økonomi, og for verdiskaping, bosetting og arbeidsplasser langs hele kysten. Gode havneforhold er avgjørende for utviklingen av våre fiskeriavhengige kystsamfunn, og regjeringen er i Hurdalsplattformen tydelig på at de vil ruste opp havner og farleder. Dette er god og viktig distriktspolitikk.

Forrige regjerings regionreform har resultert i et stort etterslep i fiskerihavneutvikling. Langs Finnmarkskysten er det mange produktive kystsamfunn som merker dette. Utbyggings- og vedlikeholdsprosjektene har stått på vent siden 2017/18. Mange steder har flåteleddet utviklet seg slik at båter har anløpsbegrensninger i havna.

Samtidig med at fiskerihavnene skulle overføres til fylkeskommunene satte Kystverket under forrige regjerings ledelse, i gang en omorganisering, som også innebar nedbygging og forflytting av oppgaver. Dette har resultert i at verdifull kompetanse med nærhet til kommunene i vårt fylke nå er borte.

Finnmark Arbeiderparti er svært tilfreds med at vår regjeringen har valgt å overføre ansvaret for fiskerihavnene tilbake til staten. Kystverkets tilpasninger til forrige regjerings politikk må også ryddes opp i. planleggingskapasiteten må opp slik at framdriften til prosjektene får høyere tempo og Kystverket i Honningsvåg må styrkes. Den store bekymringen nå i disse dager er om fiskerihavnene i likhet med mange andre samferdselsprosjekter vil bli satt på vent. Det må ikke skje. Etter år med opphold i fiskerihavneutvikling vil det være fryktelig dårlig politikk for sjø- og havrettet verdiskaping og for nærings- og industriutvikling dersom det ikke kommer betraktelig styrkede bevilgninger til fiskerihavner.

Sigurd