Fiskerihavnene er i spill. Stortingsvalget avgjør !

Dersom du er opptatt av å sikre fiskerinæringa god infrastruktur og mener at fiskerinæringens infrastrukturbehov er like viktig som andre næringers infrastrukturbehov stemmer du Arbeiderpartiet ved høstens valg.

Investeringer i og vedlikehold av fiskerihavner skal fortsatt være et statlig ansvar. Det står i Arbeiderpartiets valgprogram. I Høyres valgprogram finner vi ingenting om fiskerihavner.

Det er imidlertid liten tvil om at H/Frp’s politikk er å trekke staten ut som part i fiskerihavnene. I inneværende stortingsperiode har følgende skjedd:

• I januar 2015 flagget H/Frp-regjeringen endret forvaltningsansvar og kommunalisering av fiskerihavnene (Nasjonal havnestrategi s. 30).

• Høsten 2015 foreslo H/Frp-regjeringen å fjerne tilskudd til fiskerihavneutbygging (post 60) fra statsbudsjettet.

• I februar 2016 (i regionmeldinga) sa H/Frp-regjeringen at vurderinger av eventuelle endringer i eierskap og ansvar for tilskudds- og finansieringsordninger for fiskerihavner måtte samkjøres med utformingen av NTP.

NTP for 2018 – 2029 ble behandlet og vedtatt av stortinget før sommerferien. Regjeringen fremmet ingen forslag til endringer av eierskap og ansvar for fiskerihavner som bebudet, men nesten samtlige nye fiskerihavneprosjekter (15 av 17) ble skjøvet til siste del av NTP’s planperiode 2024 – 2029. Også prosjekt, som forrige regjering hadde foreslått realisert i inneværende planperiode, bl.a. Kamøyvær fiskerihavn.

Man trenger ikke være rakettforsker for å skjønne at H/Frp er i ferd med å trekke staten som part i fiskerhavnene. Å trekke staten som part innebærer ikke bare at fiskerihavnene fjernes som egen post på statsbudsjettet, de fjernes da også som tiltak i NTP og dermed som ledd i helhetlig transportplanlegging.

Fagre ord om fiskerinæringa som framtidsnæring følger H/Frp opp med å uviktiggjøre næringens grunnleggende infrastruktur og sette fiskerihavnene i spill. Det er å si en ting og gjøre noe annet.

For fiskeriavhengige kystsamfunn og kystkommuner og for Finnmark som fiskerifylke er 0-satsing på fiskerihavneprosjekter i mer enn en hel stortingsperiode alvorlig. Likeledes er det alvorlig dersom staten ikke lenger skal være med og ta ansvar for fiskernæringens behov for infrastruktur.

Fiskerinæringa er Norges neststørste eksportnæring og bringer enorme verdier til nasjonen. Gode fiskerihavner og god fiskerihavneutvikling er en helt avgjørende forutsetning for næringens utvikling, både for fangst- og for foredlingsleddet.

Arbeiderpartiet har programfestet at vi vil ha en sterk tilskuddsordning for investeringer i havner generelt og at investeringer i og vedlikehold av fiskerihavner fortsatt skal være et statlig ansvar.

Vi er opptatt av å sikre forholdene for fiskere, flåte og fiskeindustri i Finnmark og dermed å sikre fundament for kystsamfunn i Finnmark. Dersom du mener at staten fortsatt skal være medeier i fiskerihavnene, stemmer du Arbeiderpartiet ved høstens valg.

Stine Akselsen Kjøllefjord

Roger Hansen Skarsvåg

Listekandidater for Arbeiderpartiet.

Snefjord kai