Fiskerienes betydning for Finnmark

Fiskeriene er bærebjelken i Kyst-Finnmark, og den fremste forutsetningen for bosetting der. Lønnsomheten i næringen er for tiden bra, særlig på sjøsiden.

Finnmark AP er opptatt av en variert flåte for å kunne utnytte ressursgrunnlaget både nært kyst og lengre til havs. Rekruttering til næringa er avgjørende for å utvikle den videre. Den høye inngangsprisen på kvoter og båt er utfordrende for ungdom som ønsker å komme inn i næringa.

Finnmark AP er imot strukturering for den minste flåte, ikke minst sett ut fra prinsippet om at nærhet gir rett. Øvrig strukturering må foregå innenfor hver enkelt flåtegruppe, for å motvirke at kvoter fra de minste gruppene flyttes opp til de større gruppene.

Erfaringer fra Høyres, FRPs og Venstres regjeringsplattform bebuder at pliktsystemet knyttet til trålernes leveringsplikt, skal opp på ny. Regjeringa har forsøkt å ta opp dette tidligere, og fra Finnmark APs side er det uaktuelt å støtte denne uthulingen. Rettighetene er gitt til enkeltsamfunn og hører til der.

Eidissenutvalgets innstilling skal opp til behandling i nærmeste fremtid og denne må debatteres på et bredt grunnlag med tanke på å ivareta hele kystflåten og de nære fiskerisamfunn. Etter Finnmark APs mening er lokalt eierskap og styring en viktig premiss for kystsamfunnenes videre eksistens.