FINNMARK NEDPRIORITERES – IGJEN!

Av Ingalill Olsen (Ap), medlem i Transport-og kommunikasjonskommiteen

Samferdselsminister John Georg Dale (FRP) liker å skryte av at det bygges veger i stor stil i Norge.Han har for så vidt rett i at det bygges mye god infrastruktur i landet, men det skjer dessverre ikke over hele landet.

Finnmark er uten prosjekter

Finnmark er bortimot en hvit flekk på samferdselskartet. Vi har nesten ikke prosjekter i gang og er rett og slett nedprioritert. Pr i dag er det 2 prosjekter i gang; Tana bru er snart ferdig og Skarvbergtunellen nettopp startet opp.

Mere er det ikke!

Vi har prosjekt nok som trenger midler og vedtak om oppstart.

RV 94 utsettes for å unngå bompengeprosjekt

Rv 94 Skaidi – Hammerfest har lenge vært klart til oppstart. Arbeiderpartiet hadde prosjektet inne i sin Nasjonale Transportplan (NTP) og vi ville vært i gang hvis vi hadde hatt en annen regjering. For 2 år siden lovet Frank Bakke jensen (H) at dette vegprosjektet ferdigstilles. Det har vi ikke sett noe til, og lovnaden var et valgkamputspill og ingenting annet. Prosjekter som skal realiseres må prioriteres i NTP.

I vår kom det en melding fra samferdselsdepartementet om at rv 94 skulle planlegges på nytt, for å finne bedre løsninger. Man trenger ikke mye fantasi for å skjønne hensikten. Dette er en bevisst villet utsetting for at nye år skal gå, samt at FRP-ministeren ikke vil ha realisert flere bompengeprosjekt. Dette er tragisk for framdriften av rv 94 at taktiske hensyn til FRPs nedgang på meningsmålingene slår ut! Begrunnelsen for denne påstanden er at det er Samferdselsdepartementet, ikke fagetatene, som har sendt denne strekningen ut på en ny planleggingsrunde. I tillegg er det store overskridelser på mange av de store vegprosjektene i landet, og vi må nok regne med å se flere utsettelser. Hammerfest Arbeiderparti har vært tydelig på at de ikke godtar at rv 94 skal realiseres ved bruk av bompenger.

Hammerfest lufthavn prioriteres ikke 

Når man også vet at Avinors vurdering av behovet for ny flyplass i Hammerfest er negativ, så kan man oppsummere regjerings holdning til å videreutvikle Hammerfestområdet som svært negativ.

Hammerfest har behov for en ny flyplass som kan gi bedre regularitet og ikke styres av de begrensinger som dagens flyplass har.

Rasfarlige Kløfta, ikke prioritert før etter 2023

Vi har også andre områder som sårt trenger å realiseres. Kløfta, mellom Alta og Kautokeino, er en flaskehals. Den er trang, rasfarlig og et stort problem for all transport. Arbeiderpartiet er bekymret for næringstransporten, men enda mer for Kautokeinos innbyggere som må forsere dette området hvis de skal til sykehus i Hammerfest, eller har andre nødvendige gjøremål utenfor sin kommune.

Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget var på komitereise i Finnmark i september 2018, og var blant annet på befaring i Kløfta med Statens Vegvesen. Komiteen fikk presentert planer for utbedringen. Det som trengs nå er bevilgning, så kan prosjektet startes opp.

Jeg stilte følgende skriftlige spørsmål til samferdselsminister Dale: «Vil samferdselsministeren sørge for at Kløfta får en snarlig oppstart, slik at denne trafikkfellen langs E 45 kan utbedres, og kan samferdselsministeren angi et tidsperspektiv?»

Svaret var meget kort, men tydelig: «Eg vil vise til at det i Nasjonal Transportplan 2018-2029, jf. Meld.St.33 (2017-2018), er prioritert midlar til å starte opp prosjektet E 45 Kløfta i Finnmark i siste seksårsperiode.»

Det betyr i klartekst at det ikke kan bli oppstart i Kløfta før tidligst i 2023.

Arbeiderpartiet foreslo i behandlingen av nasjonal Transportplan (2018-2029):….»Arbeiderpartiet viser til at skredsikringsprosjektet rv 93 (nå E 45) Kløfta i Finnmark omfatter bygging av tunell for å sikre tre punker i Alta kommune mot snø- og steinskred.» «Disse medlemmer viser til Arbeiderpartiets forslag om å fremskynde skredsikringsprosjektet rv 93 Kløfta i Finnmark til første seksårsperiode i Nasjonal Transportplan 2018-2029 og foreslår 400 mill. kroner til første seksårsperiode i nasjonal Transportplan 2018-2029.

Dersom Arbeiderpartiets forslag til Nasjonal Transportplan hadde gått gjennom hadde arbeidet i Kløfta vært i gang for lengst!

Fylkeskommunene får for lite midler til vegvedlikehold

Når vi i tillegg vet at Finnmark fylkeskommune har et etterslep på vedlikehold på fylkesvegene på over 2 milliarder, så kompletterer det bildet av at regjeringen ikke prioriterer samferdselsutbygging i Finnmark.

Vi er lengst unna makta og vi får minst midler. Det er uakseptabelt og det er på tide å skifte politikk!

ingalill