Finnmark Arbeiderparti krever at det åpner for ordinært sjølaksefiske i 2023

Sigurd Kvammen Rafaelsen, nestleder Finnmark Arbeiderparti

Styret i Finnmark Ap oppfordrer regjeringa til å trekke Forslag om ny forskrift for fiske etter pukkellaks i sjøen i Finnmark i 2023. Det oppfordres samtidig til å gjennomføre et ordinært sjølaksefiske i 2023 etter samme mønster som de siste par årene.

Regjeringa oppfordres til å gå i dialog med sjølaksefiskernes organisasjoner for å se om man på noe område kan øke uttaket av pukkellaks i tiden sjølaksefiske pågår. Dette kan være gjennom endring av redskapsbruk, som not med mindre maskevidde, eller utvidelse av fisketider mot økt røkting pr døgn og utsetting av atlanterhavslaks. Videre oppfordres regjeringen til å åpne for et målrettet fiske etter pukkellaks i de områder som er stengt for ordinært sjølaksefiske i Tanafjorden og tilhørende fjordområder vest mot Nordkapp og øst i Berlevåg kommune.

Regjeringa oppfordres videre til å tillate prøvefiske etter pukkellaks i sjøen i tråd med høringsinnspill fra Fiskarlaget Nord. Det oppfordres også til og settes av midler til økt forsking på pukkellaks. 

Miljødirektoratets høringsrunde viser at tilliten til den sentrale lakseforvaltningen kan bli bedre og en overføring av dette ansvaret fra KMD til NFD bør utredes. Både atlanterhavslaks og stillehavslaks tilbringer mesteparten av sine liv i sjøen og vi tror Havforskingsinstituttet og Fiskeridirektoratet har vel så god kompetanse på fiske i sjø som Miljødirektoratet og VRL.

Utover dette viser styret til oversendt rapport fra Finnmark Ap, med mange gode forslag til hvordan pukkellaksen/stillehavslaksen kan stoppes før den går opp i elver og vassdrag for å gyte.

Sigurd