KYSTFLÅTEN I FINNMARK MÅ STYRKES

Finnmark AP er helt klar på at fisken tilhører folket i fellesskapet og skal bidra til aktivitet og bosetting langs hele kysten. De marine ressursene utgjør enorme verdier og må forvaltes på en slik måte at det kommer samfunnet og fellesskapet til gode. Våre folkevalgte politikere skal også i framtiden ha råderett over hvordan fiskeressursene forvaltes, det tilligger ikke enkeltaktører.

Det har i mange år vært et politisk mål å opprettholde en differensiert fiskeflåte.

En fiskeflåte som er variert både med tanke på fartøystørrelse, fangstmønster og eierskap, som bidrar til mangfold, innovasjon og en mer stabil råstofftilgang for fiskeindustrien. Finnmark AP mener at det målet fortsatt må ligge fast i den nasjonale fiskeripolitikken

For Finnmark AP er det viktig at fisk tatt opp i våre farvann foredles i vårt land og bidrar til vekst, utvikling og lokal sysselsetting.

Trålerflåten må opprettholde sine forpliktelser og Finnmark Arbeiderparti er helt klar på at om forpliktelsene ikke opprettholdes, så må kvotene tilbakeføres til Finnmarks flåte slik at vi sikrer sysselsetting og verdiskaping i kystsamfunnene der kvotene hører hjemme.

Kystflåten er svært viktig og må styrkes. Det gjøres gjennom å tilføre kystflåten større andeler av den nasjonale kvoten.