Finnmark Ap om kommunereformen

Ordførere på årsmøte i Finnmark Arbeiderparti er tydelige på at kommunereformen må bygge på reell frivillighet og fakta – ikke på økonomiske trusler og usikkerhet som forslag til nytt inntektssystem skaper. Tvangssammenslåing av kommuner kan ikke godtas.

original_1478641741_9652255

Kommunene er den viktigste grunnsteinen i velferdsstaten. Gjennom inntektssystemet for kommunene sørger staten for å utjevne store forskjeller i levekår og inntekter. Regjeringen har foreslått omfattende endringer i inntektssystemet som svekker økonomien til et svært stort antall kommuner over hele landet. Hensikten er å presse kommunene til kommunesammenslåing. Arbeiderpartiet avviser denne framgangsmåten.

Flertallet på Stortinget har vedtatt en kommunereform og har bedt alle kommuner om å utrede muligheten for sammenslåing med en eller flere nabokommuner. Samtidig har flertallet på Stortinget også sagt at det skal være reell frivillighet for kommunene og at innbyggernes og kommunenes syn skal respekteres dersom de ikke ønsker sammenslåing.

Finnmark Ap forventer derfor at:

• Regjeringen må ikke gjøre inntektssystemet for kommunene til et virkemiddel i kommunereformen for å presse fram kommunesammenslåing.

• Endringer i inntektssystemet må bygge på utredninger fra offentlige utvalg som er bredt sammensatt og med medlemmer fra kompetente fagmiljøer. Forslagene må være gjenstand for en grundig høring slik at faglige og samfunnsmessige konsekvenser av endringene er gjenstand for offentlig debatt før stortinget fatter beslutninger.

• Kommunereformen må bygge på reell frivillighet og fakta – ikke på økonomiske trusler og usikkerhet som forslag til nytt inntektssystem skaper. Tvangssammenslåing av kommuner kan ikke godtas

• Hele kommunereformen grunn av tidspresset og usikkerheten må gis en utvidet frist fra 1.juli 2016 til ut 2017. Det samme gjelder at reformstøtten og virkemidler må gis uten holdbarhetsdato.