Et Ap-løft for kysten

- Arbeiderpartiet vil ta naturressursene våre i bruk for å skape trygge og lønnsomme arbeidsplasser langs hele kysten. I vårt alternative budsjett prioriterer vi derfor en rekke satsinger som retter seg mot havnæringene og lokalsamfunn langs kysten. Dette vil gi kysten et løft på over 680 millioner kroner mer enn regjeringen foreslår, sier Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth.

Myrseth trekker spesielt fram et verdiskapingsprogram for havet, som skal gjøre veien fra kunnskap til verdiskaping kortere. Videre vil Ap opprette et nytt forskningssenter for havet og kysten, som legger til rette for langsiktig samarbeid mellom næringsliv og forskning, innen områder som autonom skipsfart, bærekraftig fôrproduksjon, oppdrett av nye arter og høsting lenger ned i næringskjeden, og sikre økt kunnskap også om kysten og fjordene.

Arbeiderpartiet vil også ha mer norsk bearbeiding av fisk for å øke verdiskapingen og skape flere arbeidsplasser. - Vi mener det må investeres mer i utvikling og innovasjon for lønnsomhet i fiskeindustrien. Vi vil ha en egen satsing på hvitfisknæringen, gjennom en egen industristrategi, sier Myrseth.

Regjeringen har kommet med en rekke smålige kutt som vil ramme fiskerinæringen, her ordner Arbeiderpartiet opp. - Vi aksepterer ikke at det kuttes i føringstilskuddet som sikrer at fisk kan leveres til fiskemottak langs hele kysten, og vil derfor styrke det. sier Myrseth. 

- Samtidig må opptrappingen av ressurs- og bestandsforskningen fortsette, for å sikre bærekraftig forvaltning og ny kunnskap. For å øke kunnskapen om fjordene og kysten, foreslår vi et eget forskningssenter for hav og kyst, og vi vil også styrke forskingen på fiskehelse i Veterinærinstituttet.

- Det må da også være mulig for fiskerne å få tatt seg en dusj og få en kopp kaffe på en velferdsstasjon også framover. Derfor reverserer vi regjeringas smålige kutt mot velferdsstasjonene. Vi vil også satse på tiltak som Sett sjøbein og Fiskesprell som er viktige arenaer for rekruttering og kompetanseheving, sier Myrseth.  

Konkrete satsinger på havner og anlegg:

Arbeiderpartiet gir 100 millioner kroner mer enn regjeringen til vedlikehold og bygging av nye anlegg langs kysten

Innenfor fiskeri og havbruk, skipsfart og maritim næring, petroleum og fornybar energi ligger det et stort potensial for fremtidig verdiskaping og nye lønnsomme arbeidsplasser langs hele kysten.

·20 mill til oppstart av utbedringsarbeid i Andenes havn

·30 mill til oppstart av arbeidet med Stad skipstunnell

·25 mill til Kjøllefjord havn

·25 mill til Bømlo havn

Arbeiderpartiet gir 50 millioner kroner mer enn regjeringen til kommunale fiskerihavneanlegg

Regjeringens politikk er at ansvaret for fiskerihavneanlegg skal overføres fra Samferdselsdepartementet og Kystverket til de nye regionene fra 1. januar 2020. Samferdselsdepartementet vil samtidig overføre de statlige midlene og tilskuddsmidlene til fiskerihavner til de nye regionene som frie inntekter gjennom rammetilskuddet. Dette holder ikke for et viktig satsningsområde for de små lokalsamunnene langs kysten.

Arbeiderpartiet vil styrke samarbeidet mellom havnene langs kysten

Det er nødvendig å styrke havnesamarbeidet dersom vi skal nå målene om mer overføring av gods fra veg til sjø, og foreslår derfor å styrke bevilgningen med fem millioner kroner sammenlignet med regjeringens budsjettforslag.

Arbeiderpartiet vil ha mer av godstransporten over på skip langs leia

Riksrevisjonens rapport Dokument 3:7 (2017-2018) viser at regjeringen ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport sammenlignet med veitransport. Det er behov for å styrke denne innsatsen, og Ap foreslår derfor å øke bevilgningen med 22,6 millioner kroner sammenlignet med regjeringens budsjettforslag.

Konkrete satsinger rettet mot fiskeri /marin bioøkonomi: 

·Føringstilskudd, samt verdiskapingsprogram, nasjonal bearbeiding - hvitfisk 47,8 Mill

·Velferdsstasjoner for fiskere, reverserer kutt 2,2 mill

·Sett sjøbein 2,5 mill 

·Forskningsenter, hav/kyst 15,0 mill

·Bioøkonomiprogrammet, Innovasjon Norge  60 mill 

Andre viktige satsinger for kysten: 

·Miljøteknologiordningen 250 mill

·Reiseliv 20 mill

·Mattilsynet 15 mill·Veterinærinstituttet, fiskehelse 10 mill    

  ·Kondemneringsordning, skip 15 mill

·Forskningsrådet - Maroff (maritim forsking) 30 mill

·Kampanje for sjøsikkerhet  2 mill

·Tilskudd for sysselsetting av sjøfolk(nettolønn)  35 mill