Energipolitisk uttalelse fra årskonferansen 2023

Finnmark Arbeiderparti ser hvilken betydning Norge har som en stabil og forutsigbar leverandør av gass til et Europa i krise. Produksjonen på Melkøya står her sentralt. Samtidig har Norge forpliktelser i forhold til å innfri våre klimamål.

Finnmark er i en vanskelig situasjon i forhold tilgangen på energi. Nettutbygging av 420kV linjer internt i fylket, og dobbel 420kV linje Balsfjord-Skaidi inn til Finnmark, er avgjørende for økt kraftforbruk, økt produksjon, og for å unngå stor økning i kraftpriser. Behandling av konsesjonssøknader og utbygging av nettkapasitet i Finnmark og inn til Finnmark må skje parallelt, og med prioritering av økt kapasitet til Øst-Finnmark. Det er behov for mer effektiv konsesjonsbehandling, samtidig som hensyn til natur og samenes urfolksrettigheter ivaretas.

Finnmark Arbeider parti mener derfor at elektrifisering av Melkøya krever at utbyggingen av nettet utbygges raskt, slik at samfunns- og næringsutvikling i Finnmark ikke rammes av redusert tilgang på nødvendig kraft. Melkøyas viktige rolle i forhold til energitilførselen til Europa må ikke risikeres redusert i diskusjonen om elektrifisering. Elektrifisering kan derfor kun skje når det er tilstrekkelig kapasitet i nett og i produksjon av energi til å dekke framtidig etterspørsel i Finnmark.

Finnmark Arbeiderparti vil peke på nødvendigheten av å utrede fornybare energikilder og karbonfangst og lagring (CCS).

Finnmark Arbeiderparti er helt klare på viktigheten av å opprettholde produksjonen på Melkøya fram til det er framkommet løsninger som ikke reduserer kapasitet og utviklingsmuligheter i Finnmark.

Finnmark Arbeiderparti understreker betydningen av at tilgangen på nettkapasitet og energi til Finnmark må løses, uavhengig av løsninger knyttet til elektrifisering av Melkøya.

Løsningene som velges må ivareta både behovet for å opprettholde produksjonen på Melkøya og sikre Finnmark vesentlig større nettkapasitet og tilgang til energi.

Reservert kapasitet av strøm må omdeles etter nye kriterier med politiske prioriteringer som ivaretar næringsliv og grønne arbeidsplasser. Vi må bort fra «først til mølla» prinsippet.