Endring i tilbudsstrukturen for fag og yrkesopplæringen

Finnmark Fylkesting vil støtte og understreke innspill fra Hovedutvalget for Kompetanse på høring fra Kunnskapsdepartementet, om endringer i tilbudsstrukturen for fag og yrkesopplæringen.

I høringen foreslås sjømat tatt bort som eget programfag. Dette vil Fylkestinget i Finnmark fraråde på det sterkeste, når det nå gjøres justeringer/ endringer av den yrkesfaglige tilbudsstrukturen.

Vi som nasjon har enorme muligheter innen sjømatsektoren.

Det løftes frem i flere Stortingsmeldinger:

- St.melding 10: En konkurransekraftig sjømatindustri

- St. melding 22: Verdens fremste sjømatnasjon.

Disse meldingene viser at sjømat er den næringen i landet som har størst utviklingspotensial, og det er denne fornybare ressursen landet skal leve av, etter oljen.

Det blir i meldingene spesielt pekt på at skal vi bli verdens fremste sjømatnasjon. For å få til dette, er tilgangen på arbeidskraft med god kompetanse avgjørende for å lykkes.

Bare i Finnmark omsettes det sjømat for i overkant av 3 mrd kr, og sysselsetter mellom 1500-1700 personer i næringen. Det er et stort behov innen en voksende turistnæring for faglærte kokk og servitører med kunnskap om sjømat.

Utdanningssystemet må i samarbeid med turistnæringen og sjømatnæringen sammen synliggjøre at, skal vi levere sjømat av verdens beste kvalitet. Skal vi løfte statusen i dette yrket, er kunnskap en bærebjelke.

Finnmark Fylkesting mener at landets 3 største næring må ha en egen formell utdanning på videregående skole nivå, med et eget tilbud for yrkesrettet utdannelse innen sjømatfaget. Dette er en så viktig næring for nasjonen Norge og Finnmark. Vi trenger øket fokus og opplysning om utdanningsmuligheten. Den må ikke usynlig gjøres som fag, et fag som virkelig trenger fornying og å bli løftet frem.

Det vil være uheldig for oppmerksomheten og rekrutteringen til sjømatfaget, om dette bare blir markedsført som en mulighet for spesialisering innen faget «industriell næringsmiddel produksjon».

Fylkestinget i Finnmark støtter vedtak fra HUK og Yrkesopplæringsnemnda i Finnmark sine uttalelser i saken.