Fjerning av eiendomsskatt på verker og bruk

Regjeringens forslag om fjerning av eiendomsskatt for verker og bruk er dramatisk for mange kommuner.

Allerede i Regjeringserklæringen for 4 år siden bebudet FRP/Høyreregjeringen at de ville fjerne eiendomsskatteordningen for Verker og bruk. Så kom de for nært innpå nytt Stortingsvalg og forslaget ble utsatt til statsbudsjettet for 2018.

I realiteten betyr forslaget at ordningen med eiendomsskatt på verker og bruk med noen unntak fjernes og beskatningen skal skje som for andre næringseiendommer, dvs bygninger og grunn.

Integrerte deler som produksjonsutstyr og maskiner vil ikke lengre kunne beskattes. Regjeringen foreslår at vannkraftanlegg, vindkraftanlegg og petroleumsanlegg der selskapene har særskatteregler etter petroleumsloven skal unntas.

Regjeringens skatteendring vil være dramatisk for en rekke kommuner både i Finnmark og resten av landet. Samlet kutt beregnes til 800 millioner kr. Endringen vil ramme enkelte landanlegg innenfor petroleum hardt, men også kommuner med anlegg som i dag kommer innenfor kategorien verker og bruk. Det er heller ikke sagt noe om ordninger som kan kompensere de berørte kommunene for dette bortfallet av inntekter. Ordningen er tenkt innført fra 2019.

For mange små kommuner i Finnmark og resten av Nord-Norge med eiendomsskatt på verker og bruk kan dette bety en ytterligere forverring av økonomien dersom dette innføres.

Finnmark Arbeiderparti mener bestemt på at dette vil svekke lokaldemokratiet og den lokale selvråderetten.

Finnmark Arbeiderparti vil på det sterkeste be Stortinget ved behandlingen av Statsbudsjettet stoppe dette forslaget da konsekvensene for kommunene vil bli store og det heller ikke er gitt forhåpninger om noen kompensasjonsordning.