Distriktsmanifestet - næringspolitikk

På Landsmøtet 6.april ble distriktsmanifestet vedtatt. Her er punktene om næringspolitikk: 

·At virkemidlene må legge til rette for at et er attraktivt å etablere industri med store investeringsbehov i distriktene

·Styrke regionale utviklingsmidler, og mer lokal/regional styring med midlene

·Heve kompetansen på næringsutvikling i distriktene gjennom kompetanseprogram for næringsutviklere og økt satsing på forskning

·Sikre gode rammevilkår for de tradisjonelle samiske næringene

·Sikre at differensiert arbeidsgiveravgift videreføres

·Beholde omstillingsloven og sikre fylkenes rolle

·Gi utbyggingen av bredbånd et skikkelig løft. Tilgangen på høyhastighets internett må bli en rettighet på linje med strøm 

Industri 

·Stimulere til utvikling av grønn og klimavennlig industri basert på lokale naturressurser

·Innføre ordninger for å avlaste risiko for industribygging, bl a opprette et større industrifond som formidler lånekapital og risikokapital for ny industri og nye industrietableringer

·At virkemiddelapparatet i større grad rettes inn mot allerede eksisterende industri, for å sikre utvikling, omstilling og knoppskyting

·Bruke ENOVA som et tydeligere virkemiddel i næringspolitikken

·Stimulere kommuner og regioner til å legge verdiskapings- og industristrategier og understøtte disse

·Legge til rette for bygging av grønne datasentre som gir lokale ringvirkninger. Vi ønsker ikke å legge til rette for utvinning av kryptovaluta 

·Legge til rette for økt bruk av fornybar energi til industriproduksjon

·At gruveavfall som hovedregel skal benyttes til tilbakefylling og alternativ bruk som (f eks pukk, grus og asfalt) 

Fiskeri og havbruk 

·Legge til rette for at mer fisk landes langs kysten, og stimulere til mer videreforedling av fisken, og flere arbeidsplasser på land

·Sikre en fisker- eid og variert flåte for å kunne utnytte ressursgrunnlaget både nære kysten og lengre til havs

·Legge til rette for helårlige arbeidsplasser i fiskerinæringen, både på hav og i landindustrien

·Utrede økonomiske ordninger som gjør det enklere for unge å kjøpe/kjøpe seg inn i fiskefartøy

·Evaluere ordningen med rekrutteringskvoter for ungdom

·Legge til rette for flere lærlinger i hele sjømatsektoren

·Sikre mottaksnettverk gjennom føringstilskudd og god infrastruktur

·At vertskommunene skal sikres forutsigbare inntekter for bruk av areal og for å tilrettelegge for nytt areal for oppdrettsnæringen, også når det ikke er vekst

·Gjøre det lettere og mer attraktivt å drive med tareproduksjon

·Styrke marin og maritim utdanning, også med desentraliserte studietilbud

·Jobbe for at det bygges miljøstasjoner på alle fiskerihavner langs norskekysten der man kan pante fiskeutstyr

·Styrke arbeidet med kompetansesentre for marine næringer 

Landbruk 

·Gjennomføre en opptrappingsplan for jordbruket med praktisk og langsiktig klimatilpasning for å takle både tørke og flom

·Sikre gode investeringsordninger som bidrar til fornyelse og klimatilpasning av landbruket

·Holde dyrka mark i hevd, sikre et sterkt jordvern og legge til rette for nydyrking

·Tettere samarbeid mellom staten og næringen for å løse regionale utfordringer med rekruttering til jordbruket

·Utvikle bruk av gjødsel fra husdyr til klimavennlig drivstoff og biogjødsel

·At det igangsettes en helhetlig revidering av reindriftsloven

·Aktiv skogpolitikk og økt bruk av skogen, bl a -Etablere et utviklingsprogram for trebygg i norsk landbruk - legge til rette for at Statskog skal være medinvestor i lokal skogindustri -styrke investinors skogsatsing -sørge for støtte til skogplanting -økt satsing på skogbilveier, fjerning av flaskehalser og styrking av infrastruktur - stanse salg av Statskogs skogeiendommer

Reiseliv og turisme 

·Gi reiselivsnæringen gode rammebetingelser som sikrer vekst, innovasjon og utvikling av tjenester og produkter

·Åpne for at kommunene kan ta inn reisemålsbidrag fra turister og cruiseturister som finansiering av lokale fellesgoder

·Vurdere behov for kompensasjonsordninger for kommuner med særlig mange fritidsboliger grunnet økt belastning på lokal beredskap og helsetjenester

·Legge til rette for økonomiske ordninger slik at virksomheter får muligheter til å utvikle nye og lønnsomme produkter og tjenester med minimale klimaavtrykk og hindrer sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

·Redusere lokal forurensing gjennom tilrettelegging av landstrøm for cruisebåter

·At praktisk forvaltning av nasjonalparker må skje gjennom lokal styring med utgangspunkt i nasjonale føringer

·Etablere prosjekter hvor kultur, reiseliv, næringsliv og kommunen jobber tettere sammen for å få attraktive reiselivsmål