Det er vår oppgave å ivareta Finnmarks interesser!

Kristina Hansen, leder i Finnmark AP og 2. kandidat på fylkestingslista

Finnmark arbeiderparti svikter aldri Finnmark. Alt vi gjør er begrunnet i politikk for Finnmark, for å sikre Finnmark best mulige løsninger og for å ivareta Finnmarks og finnmarkingenes interesser. Vi oppnevnte representanter til fellesnemda for å sikre fylkeskommunale arbeidsplasser, ledelse og politisk makt i Finnmark. For å sikre velferdstjenester i Finnmark og for å sikre og skape forutsigbarhet for mange fylkeskommunalt ansatte. 

Svik-karakteristikker av Finnmark arbeiderparti er derfor både usanne, urimelige og helt uten rot i virkeligheten.

Det er ikke det AP-ledede Finnmark fylkesting som har vedtatt at Troms og Finnmark skal slås sammen, det er det Høyreledede Stortinget som har gjort. 

Finnmark Ap og Troms AP inngikk en avtale i desember 2018. Denne avtalen har vektlagt likeverdighet mellom fylkene og første punkt i avtalen er at det skal arbeides videre opp mot beslutningstakere i Stortinget for å få opphevet tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark fylke.

Finnmark AP ønsker å skape trygghet for at Finnmark fortsatt skal ha topp-politikere med politisk makt og innflytelse. Derfor har Finnmark AP og Troms AP allerede før valget avtalt lik fordeling av fylkesråder i neste fylkestingsperiode: 8 fylkesråder, 4 fra Finnmark og 4 fra Troms. Kan hende at antall fylkesråder kan diskuteres, men likeverdig fordeling vil stå fast. 

Vi avtalte også lik fordeling av kandidater på fylkestingalista til Troms og Finnmark, og på nominasjonsmøtet ble det gjorde valg som gjør at vår liste består av så nært likt antall kandidater fra Finnmark og Troms som det er mulig å komme. Dette sikrer Finnmarkstemmer i det nye fylkestinget og andre fylkeskommunale organer. Slik får vi en fordeling av målbærere og stemmer med geografisk spredning og legitimitet hos befolkningen i begge fylker.

Prinsippet om likeverdighet mellom fylkene er bærende i hele avtalen mellom Troms AP og Finnmark AP. Fellesnemda består av likt antall medlemmer fra Troms og Finnmark; 19 – 19. Status her, før vår avtale, var 9 til Finnmark og 19 til Troms.

I fellesnemdas junimøte ble det bestemt at fylkeskommunen skal ledes med tre ledernivåer: Administrasjonssjefen skal ha kontorsted i vest (nuværende Troms). Det skal være fire divisjonsdirektører, likt fordelt med 2 i vest og 2 i øst (nuværende Finnmark). Den ene divisjonsdirektøren i øst er ass administrasjonssjef. Det skal være 16 avdelingsdirektører, så langt nesten likt fordelt; 7 i vest og 8 i øst, 1 er uavklart. Så også administrativ lederfordeling følger likeverdighetsprinsippet og ikke kjøttvekts prinsippet.

Finnmark AP har gjennom arbeidet i fellesnemda sikret kompetanse, arbeidsplasser og ledelse i Finnmark og i særdeleshet i Vadsø. Har Finnmark AP da sviktet Finnmark som noen hevder? Svaret er definitivt nei.

På tross av finnmarkingenes, fylkestingets og Finnmark Aps innbitte kamp imot, stemte stortingsflertallet bestående av Høyre, Frp, Venstre og Krf, for at Troms og Finnmark skal slås sammen. Det har de gjort hele 3 ganger! Det er dette stortingsflertallet som ikke lyttet til finnmarkingene. Det er dette flertallet som må bære ansvaret for tvangssammenslåingen og ikke Arbeiderpartiet eller Finnmark AP. Etter siste Stortingsvedtak 6. desember 2018 var det ingen muligheter igjen for å få et annet vedtak inneværende stortingsperioden. Vi sto da ved et veiskille og tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark fra 1.1.2020 var og er dessverre en realitet.

Finnmark AP er til for innbyggerne i Finnmark og partiets folkevalgte er valgt for å ivareta fylkets og innbyggernes interesser. Det gjør vi både når det er lett og når det er vanskelig, i stilla og i storm. 

Skulle vi risikere at rammeverket for velferd til Finnmarks innbyggere og vilkår for ca 1200 ansatte i Finnmark fylkeskommune ble spikret uten at Finnmarks egne folkevalgte deltok i prosessen? Og at strukturer og fordeling av ledelse og makt i det nye fylket ble gjort uten deltakelse av folkevalgte fra Finnmark? Det kunne vi ikke. Da ville vi sviktet vår oppgave; å ivareta Finnmarks interesser. 

Finnmark AP tok ansvar, ikke for å gjennomføre regjeringens politikk, som noen påstår, men for å ivareta Finnmarks og Finnmarkingens interesser! Dette i en prosess som vi aldri ville ha, men som et lovlig valgt storting hadde vedtatt. Vi bestemte oss for å gjøre jobben, for alternativet var verre. Alternativet var at andre, som ikke sto i et ansvarsforhold til Finnmark, gjorde den.

Noen hevder at sentrale myndigheter ville stått sjakk-matt om Finnmark fylkesting ikke gikk inn i fellesnemda. Det vet de egentlig ikke, de tror det. Jeg deler ikke denne troen. Jeg tror statsråden ville gjennomført stortingets vedtak og sørget for sammenslåing av Troms og Finnmark uansett. Med ryggdekning fra Høyre, Frp, Venstre og Krf, ville statsråden gjort det statsråder skal gjøre, sørget for gjennomføring av stortingsvedtaket. Allerede i november 2018, altså før siste stortingsbehandling av sammenslåingen av Troms og Finnmark, demonstrerte dette flertallet at de kom til å gjøre det som var i deres makt for å gjennomføre tvangssammenslåingen. Da leverte de inn et eget lovforslag som skulle gi regjeringen fullmakt til å oppnevne valgstyre for Troms og Finnmark. En forutsetning for å gjennomføre fylkestingsvalget i det nye fylket.

Dessuten hadde folkevalgte i Troms bebudet at de, for å ivareta egne innbyggeres interesser, ville sette i gang med arbeidet i fellesnemda i desember 2018.

Finnmark AP gjorde det vi skal gjøre; ivaretok Finnmarks og finnmarkingenes interesser ved å innta posisjon for å kunne påvirke politikk og politiske resultater. Jeg er helt sikker på at Arbeiderpartiets enighet og vår deltakelse i fellesnemds arbeid har gitt resultatet i Finnmarks retning. Hva hadde resultatet vært om vi ikke hadde deltatt og dette ble overlatt til regjeringspartiene? Ved å stemme Arbeiderpartiet sikrer du politikk for Finnmark og får et parti der det bærende prinsippet er likeverdig fordeling av både politisk og administrativ ledelse i det nye fylket. Vi svikter aldri Finnmark!

Vil du være sikker på politisk makt og innflytelse fra Finnmark i neste fylkestingsperiode da stemmer du Arbeiderpartiet 9. september.

kristina