Det er på tide at vi styrker sykehusene våre!

Leserinnlegg av Runar Sjåstad, 1.kandidaten til stortinget

Nylig kunne vi lese på NRK Finnmark at i løpet av åtte år har Finnmarkssykehuset betalt 70 millioner kroner til private firmaer på grunn av fristbrudd innen psykisk helsevern. Medisinsk direktør ved sykehuset, Harald Sunde fortalte til NRK at han ikke er noen tilhenger av ordningen og mistenker overbehandling.

Jeg leser om situasjonen i Finnmarkssykehuset med alvorlighet. Vi kan ikke aksepter at våre sykehus blir fanget i en spiral ved at de i utgangspunktet ikke blir gitt god nok kapasitet, økonomi og forutsetninger til å behandle nok pasienter.  Dermed blir de belastet med fristbruddutgifter – som igjen gir dårligere handlingsrom og et redusert totaltilbud. Nå er det på tide å gjennomgå regelverket for fritbrudd og styrke vårt felles sykehustilbud. 

Det er viktig at vi har et behandlingstilbud der pasientene føler seg trygge og får sine rettigheter ivaretatt. Derfor er det helt nødvendig at vi styrker sykehusene våre. Dette vil være en av Arbeiderpartiets viktigste saker. Vi har programfestet at vi ønsker å gi mer penger i grunnstøtte til sykehusene, innføre en samhandlingsreform 2.0 og ansette flere på sykehusene. Dette er viktig politikk for sykehuset her i Finnmark.

Til slutt vil jeg sterkt advare mot den distriktsfiendtlige «fritt behandlingsvalg» reformen til Høyresiden. Det vil føre til økt privatisering av vårt helsevesen og tapper penger fra sykehuset vårt. Det kan vi ikke akseptere for en tjeneste som allerede er i økonomisk skvis. 

Arbeiderpartiets konkrete løfter på helsepolitikk er:

-Gi mer penger til sykehusene gjennom økt grunnfinansiering.

-Satse på sterke lokalsykehus i hele landet.

-Gjennomføre en samhandlingsreform 2.0 og sørge for at krav til kvalitet og frister kobles til hele pasientløpet, ikke bare til tiden pasienter ligger på sykehus.

-Styrke samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten, fastlegen og kommunen for å fange opp mennesker som får avslag eller blir satt på venteliste i psykisk helsevern, og sørge for at disse blir ivaretatt i kommunen.

runar