Mer utdanning nært der folk bor

Skrevet av Marianne Sivertsen Næss, 2.kandidat for Finnmark AP

I dag dekker universitetene og høyskolene deler av landet, men langt fra hele Norge. Det fører til fraflytting i distriktene. Raske endringer i arbeidslivet gjør at de fleste har behov for påfyll av kompetanse gjennom arbeidslivet. Norge har altfor mange unge utenfor studier eller arbeid, og kommuner og næringsliv over hele landet har store, udekkede kompetansebehov.

Samtidig som behovene for kunnskap øker, har de senere årenes reformer innen høyere utdanning ført til en større sentralisering og ensretting i tilbudene. Dette har nå gått for langt. I dag mister distriktene innbyggere, kompetanse, og muligheter. Utdanning er nøkkelen for å skape et Norge for fremtiden, men det mangler en nasjonal politikk for å gi utdanning til vanlige folk der de bor.

Arbeidslivet vil fremover ha behov for et mer tilpasset og mangfoldig etter- og videreutdanningstilbud, som kan kombineres med arbeid. Vi må rekruttere og utdanne nok fagfolk til bedrifter og kommuner i hele landet. Ingen skal gå ut på dato, og vi vil gjøre det enklere å få kompetansepåfyll og å ta mer utdanning som voksen eller ved siden av jobb.

Vi vil etablere lokale utdanningssentre som et helt konkret grep for å realisere livslang læring og at folk skal kunne ta mer utdanning der de bor. Målet med vår storsatsing på desentralisert utdanning er å «tette hullene» i utdannings-Norge. De skal tilby utdanning nært der folk bor. Vi vil gi de nye utdanningssentrene en nøkkelrolle i å tilby etter- og videreutdanning, satsing på fagutdanning for voksne og å tilby profesjonsutdanninger som lærer og sykepleie.

Arbeiderpartiet har foreslått 3000 nye studieplasser i året siden 2013 og vil legge frem opptrappingsplaner for nye studieplasser for hele landet på universiteter, høyskoler og fagskoler. Vi vil prioritere utdanninger innen viktige yrker der det mangler tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft, som lærerutdanning, helse- og sosialfagene, IKT, bærekraft, teknologi og realfag. Flere studieplasser gjør at flere får muligheten til å studere, og at arbeidsledige og andre som står utenfor arbeidslivet kan sikre seg kompetansen som trengs for å komme i arbeid.

Høyreregjeringen har ikke fulgt opp med nok nye studieplasser, til tross for rekordhøye søkertall og mange utenfor studier eller arbeid. Det gjorde at i 2020 stod over 26 000 kvalifiserte søkere uten studieplass. I år ser vi nok et rekordår for antall søkere til høyere utdanning, og selv om flere har fått tilbud om studieplass, er det fortsatt altfor mange som får avslag.

Arbeiderpartiet vil:

 • Lansere en storsatsing for lokale utdanningssentre over hele landet, med statlig finansiering og som hovedregel er eid av fylkene eller det inngås partnerskapsavtaler med allerede etablerte studiesentre. Utdanningssentrene skal få et utvidet og særlig ansvar for å tilby utdanning til folk der de bor, basert på lokale kompetansebehov.
 • Sørge for at målene om regionalt ansvar og lik tilgang til høyere utdanning i hele landet styrkes og følges opp av utdanningsinstitusjonene gjennom oppdragsbrev og utviklingsavtalene.
 • Legge frem opptrappingsplaner for nye studieplasser for hele landet på universiteter, høyskoler og fagskoler, og prioritere utdanninger innen viktige yrker der det mangler tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft.
 • Gi kommunene og helseforetakene plikt til å stille med praksisplasser for profesjonsfagene som sykepleie- og lærerutdanning.
 • Stille tydelige nasjonale krav til universiteter og høyskoler om regional tilstedeværelse for å styrke det desentraliserte tilbudet, og endre finansieringssystemet slik at det gir bedre uttelling å satse på kortere studietilbud som etter- og videreutdanning.
 • Satse på fjernundervisning og modulbaserte utdanninger på nett, som kan tas i hele landet og kobles til kommunale praksisplasser, og som hovedregel er åpent for alle.
 • Etablere pilotprosjekter der man bruker digitale løsninger for å gi steds- og tidsuavhengig kompetanseheving.
 • Styrke studiesentrene som regionale samlingspunkter for desentralisert utdanning sammen med universitetene og høgskolene.
 • Skreddersy det desentraliserte utdanningstilbudet til det offentlige og næringslivets behov, i tett samarbeid med partene i arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene.
 • Satse på fjernundervisning og modulbaserte utdanninger på nett, som kan tas i hele landet og kobles til kommunale praksisplasser og som hovedregel er åpent for alle.
 • At studenter som er kroniske syke, har en funksjonsnedsettelse eller blir alvorlig syke under studietiden skal ha tilgang på ordninger som bidrar til og de forutsetninger for gjennomført studie.
Bilde av Marianne Sivertsen Næss