Derfor støtter vi bondeopprøret

Leserinnlegg av Sigurd Kvammen Rafaelsen, 3.kandidat til Stortinget

Det er uholdbart av staten å komme med et tilbud til bøndene som er godt under halvparten av jordbrukets krav om en anstendig inntekt for å produsere mat.

Det tas ikke hensyn til sterkt økende kostnader for spesielt jordbruket i distriktene. Det gjelder økte fraktpriser, gjødselpriser, prisøkning på kraftfôr, drivstoff, bygningsmaterialer og andre innsatsfaktorer.

Ingen prisøkning på kjøtt, et lite tillegg på melk, drifts- og arealtilskudd oppveier på ingen måte de økte driftskostnadene på den enkelte gård.

Jordbruket i Finnmark lengst nord i landet, domineres av melkeproduksjonen, samt kjøttproduksjonen på sau og storfe. I min hjemkommune Lebesby har også Nord-Norges største eggprodusent tilholdssted. Kvaliteten på jordbruksvarene er meget høy og gir innbyggerne trygghet og god mat. Friske, næringsrike gressorter tilpasset klima og dyrket på miljøvennlig måte er selve grunnlaget.  Matsikkerhet, sysselsetting og bosetting i distriktene avhenger av et levende landbruk. En kompetansekrevende næringsmiddelindustri, transport, service og forvaltning gir betydelige ringvirkninger.

TINE har to meierier i Finnmark, i Tana og Alta. Disse drives godt og håndterer nær 22 millioner liter melk. Fra ett av anleggene produseres i tillegg til vanlig drikkemelk også kesam, smør og en rekke syrnede produkter til dagligvarekjeder og matindustri. Dette er prosessindustri av høy klasse.

Men denne næringsmiddelproduksjonen i Finnmark er truet. Andre meieriselskap som kun har sin virksomhet i sentrale jordbruksområder og nær de største markeder gis tilskudd til distribusjon. Dette er en favorisering og den er konkurransevridende.

Vi i Finnmark Arbeiderparti mener at denne ordningen må opphøre.

Kravet om omlegging fra båsfjøs til løsdrift i melkeproduksjonen krever store investeringer for et trettitalls bønder i Finnmark. Det er behov for ekstra midler for at bøndene finner det økonomisk forsvarlig å bygge nytt eller gjøre en ombygging. Her svikter staten ved ikke å oppfylle Stortingets lovkrav om løsdrift.

Finnmarksjordbruket er sårbart, men absolutt en næring for fremtiden. Skal vi oppnå god rekruttering er vi avhengig av betydelig bedre økonomi enn i dag.

Selv om jeg til vanlig ikke er så opprørsk av meg støtter både jeg og Finnmark Arbeiderparti opp om det pågående bondeopprør som er en reaksjon på lave inntekter i jordbruket og manglende politisk vilje til å tilrettelegge for investeringer og rekruttering til næringen.

sigurd