Digital motorvei til hele landet!

Av Runar Sjåstad, Ingalill Olsen og Steinar Karlstrøm, første-, andre- og tredjekandidat for Finnmark Arbeiderparti til Stortinget

I lys av den siste ukas hendelser, med brudd på fiberkabelen som er lagt i sjøen i Øst Finnmark, har vi fått demonstrert sårbarheten i vitale samfunn langs Finnmarks langstrakte kystlinje.

En omfattende moderniseringspolitikk ligger til grunn for dagens samfunnsutvikling. Digitale løsninger erstatter bankfilialer, skattekontor, NAV og andre viktige funksjoner til fordel for nærhet til brukerne.

Ifølge bankene er landet vårt kontantløst om kort tid. Om få år er lufthavnene våre fjernstyrte og førerløse biler dominerer bildet, dersom teknologien skal styre utviklingen alene. DAB er det nye radionettet, som i fremtiden er det hjelpemidlet vi har til å hjelpe oss med når vi skal nå ut med informasjon til befolkningen i en krisesituasjon.

Hva skjer om nettet svikter i et kontantløst samfunn eller i et samfunn der lufthavna er fjernstyrt? Eller når radioen ikke fungerer fordi nettet er nede?

Det er statens ansvar å sikre alle tilgang til likeverdige tjenester. Når Norge som nasjon har valgt å ta ut ressursene våre i dette langstrakte landet, må vi også prioritere. Store deler av landet vårt har et befolkningsgrunnlag som gjør at det ikke er økonomisk lønnsomt å bygge ut tilstrekkelig infrastruktur.

Da strøm og telefon ble allemannseie, var det ikke et tema om noen skulle stå utenfor. Det var i tillegg i en tid der Norge hadde helt andre økonomiske rammer enn i dag.

Samfunnet må sikre alle fysisk tilgjengelighet og service slik at sluttregningen for et besøk i bank eller hos skattemyndighetene ikke belastes brukernes feriedager eller arbeidsgivers verdifulle produksjonstid.

Nærhet til brukerne må være et prinsipp som legges til grunn i vårt samfunnsøkonomisk regnskap. Når store, robuste fagmiljøer sentraliseres, tappes lokalsamfunn i hele landet for nødvendig kompetanse og mennesker som bidrar til utvikling av gode lokalsamfunn. Finnmark er helt avhengige av en solid infrastruktur som sikrer befolkning og næringsliv trygge rammer for å skape gode liv og nye arbeidsplasser.

Derfor må vi raskest mulig ha på plass et løft for utbygging av bredbånd og mobilnett – den digitale motorveien - også der befolkningstettheten ikke gir økonomisk avkastning. Vi må sikre digitale systemer og slik sørge for at folk kan bo og drive næring i hele landet, der verdiene skapes. Vi må også sikre at vi har en beredskap dersom de digitale løsningene skulle svikte.

Finnmark Arbeiderparti vil kjempe hardt for at vi får et nødvendig løft for utbygging av bredbånd og mobilnett også der befolkningstettheten ikke gir økonomisk avkastning. Finnmark trenger den digitale motorveien og en forsvarlig infrastruktur som legger til rette for utnyttelse av teknologi og kobler oss på verden. Samtidig må vi sikre en forsvarlig beredskap ved kriser. Dette vil bidra til at folk kan bo og drive næring i hele landet, der verdiene skapes.

15232318_10154000312265334_6205559160914276451_n