Avtale Finnmark og Troms

Styret i Finnmark Arbeiderparti har vedtatt følgende innstilling til årsmøtet vedrørende avtalen som er inngått mellom forhandlingspartene om sammenslåing mellom Finnmark og Troms:

Finnmark Arbeiderparti er imot sammenslåing av fylkene Troms og Finnmark. Tvangssammenslåingen ble vedtatt i juni 2017 av et knapt Stortingsflertall bestående av regjeringspartiene Høyre og FrP, samt Venstre og KrF. Arbeiderpartiets representanter fra Finnmark leverte i høst et forslag om å reversere tvangssammenslåingen, men ble nedstemt av de samme partier. 

Tvang er ikke et godt virkemiddel for å få et samarbeid til å fungere. Likeverd og respekt er grunnlaget for å kunne arbeide godt i lag. Den vedtatte regionen er lite funksjonell, og blir krevende å lede og utvikle. 

Da avtalen om sammenslåing ble underskrevet, hadde det vært gjennomført langdryge forhandlinger med flere brudd og til sist med statlig tilrettelagt mekling.  

Flertallet i styret i Finnmark Arbeiderparti anser den fremforhandlede avtalen mellom Troms og Finnmark som det beste Finnmark kunne oppnå under de rådende forhold. Alternativet var nytt brudd i forhandlingene, med stor risiko for et dårligere resultat enn det som nå foreligger. 

Det er positivt at meklingen har ført til enighet om at den nye regionen skal bidra til en balansert utvikling av hele fylket, både i de delene av fylket som er spredt bebygd, og i befolknings- og næringstunge områder med formål å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. Regionen skal være et godt sted for unge og kommende generasjoner å vokse opp, ta seg utdanning og finne arbeid i.

Finnmark AP har store forventninger til at de nye områdene som er lagt til Finnmark og Vadsø, knyttet til internasjonal politikk og nordområdepolitikk, sammen med klima, miljø og folkehelse gir muligheter for utvikling og nye spennende arbeidsplasser.

Det er også positivt at det flerkulturelle Finnmark videreutvikles gjennom god dialog med Sametinget og kvenske organisasjoner. 

Finnmark AP stiller som minimumskrav at regjeringen i det videre arbeidet sikrer at følgende prinsipper ivaretas: 

- Sammenslåingen må ta utgangspunkt i at det er to likeverdige fylker som slås sammen, og ikke innbyggertall. Hvis man ikke har dette som det selvsagt utgangspunktet, så vil sammenslåingen være en ren overtakelse av Finnmark. Tromsø by har alene nesten like mange innbyggere som hele Finnmark. I valgordningen til Stortinget har man en arealfaktor som til en viss grad skal veie opp for ulikheter i areal og befolkningstetthet. Det er naturlig at dette prinsippet også slår inn når Finnmark og Troms skal slås sammen. Videre er det naturlig at viktige beslutningsfunksjoner blir lagt til Finnmark for å veie opp for den befolkningsmessige «kjøttvekta» i Tromsø.

- Fordelingen av arbeidsplasser skal sikre en balansert utvikling i den nye regionen. 

- Det må jobbes målrettet for å motvirke at sammenslåingen resulterer i ytterligere sentralisering og nedbygging av små samfunn. 

- Det nye fylket må få større styring og medbestemmelse over forvaltning og utnyttelse av naturressurser på hav og på land i våre områder. 

- Regjeringen må sikre at fylkesmannsembetet reelt sett får hovedsete i Vadsø, slik regjeringen tidligere har slått fast.

- Finnmarkseiendommen skal fortsatt styres av finnmarkingene, som sikrer at politikkutviklingen og forvaltningen av FEFO ikke føres ut av dagens Finnmark.

- Bevilgningene til videregående opplæring og skolestruktur i Finnmark må opprettholdes.

- Regionale oppgaver og økonomi knyttet til næringsutvikling og infrastruktur må økes vesentlig og gi en reell mulighet for å utvikle hele regionen.

- Forsvaret i dagens Finnmark må styrkes ytterligere for å øke forsvarsevnen i et viktig grenseområde. 

- Viktige kulturinstitusjoner i dagens Finnmark må sikres og videreutvikles både faglig og økonomisk.

Årsmøtet avholdes i Kirkenes 3. - 4. mars, og Finnmark fylkesting skal ta endelig stilling til saken i sitt neste møte.