Arbeidsledigheten krever handling nå!

Arbeidsledigheten krever handling nå, ikke skattelettelser til de rikeste. Ledigheten er høyere enn på mange tiår og kryper raskt mot 130 000 mennesker som nå er ledige i Norge.

original_1478638245_8124473

For kort tid siden sa statsminister Erna Solberg at ledigheten ikke er spesielt høy målt i prosenter. En ledighet på mellom 4,5 og 5% i de hardest rammede deler av landet er etter Finnmark Arbeiderpartis mening urovekkende høyt og krever handling.

Dagens Frp/Høyregjering har i lang tid sagt at de følger situasjonen nøye mens de i praktisk handling prioriterer skattelette til de som har mest fra før. Sist det var finanskrise i 2008-2009 brukte Arbeiderpartiet og Stoltenberg-regjeringen handlingsrommet i Statens Pensjonsfond til blant annet å sette i gang tiltak innenfor bygg og anlegg innenfor offentlig sektor. Ettertiden har vist at dette var særdeles vellykket og gjorde at Norge kom svært gunstig ut av krisa sett i forhold til andre sammenlignbare land.

Styringsgruppa for transportetatene har nylig avlevert sin anbefaling til samferdselsministeren i forbindelse med Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2018-2029. De ulike prosjektene i Finnmark kom svært dårlig ut innenfor de fleste sektorene (veg, luft, havner/farleder). Finnmark Arbeiderparti ber fylkestingsgruppa vår jobbe aktivt opp mot Regjering og Storting for å få inn viktige prosjekt innenfor kommunikasjonssektoren i fylket.

Finnmark er rik på ressurser både på sjø og land. Innenfor petroleum ser vi allerede store ringvirkninger i hele landsdelen og ressursene i Barentshavet vil skape nye arbeidsplasser i lang tid etter hvert som det gjøres nye funn. Her må myndighetene sørge for at dette gir lokale og regionale effekter i Finnmark og landsdelen for øvrig. Finnmark Arbeiderparti krever at dette skaper arbeidsplasser og sysselsetting i Finnmarkskommuner som eksempelvis en terminal på Veidnes i tilknytning til Johan Castberg vil gjøre.

Fylket er tilsvarende rikt på mineraler og et godt eksempel er de store kobberforekomstene i Repparfjord i Kvalsund kommune. Finnmark Arbeiderparti støtter arbeidet for etablering av gruvedrift gjennom Nussir-prosjektet. Dette i tråd med de vedtak som Kvalsund kommunestyre har gjort.

I Sør-Varanger er det store jernmalmressurser gjennom Syd-Varanger Gruve AS som dessverre nå er godt konkurs og håndteres av et bostyre. Dette betyr at omkring 380 mennesker er blitt arbeidsledig. Finnmark Arbeiderparti ser at kommunen er i en utrolig vanskelig situasjon og alle steiner må snus for å forsøke å etablere ny drift i tilknytning til jernmalmen.

Det er viktig at ikke anlegget «slaktes», men holdes mest mulig intakt for å få vurdert mulighetene for ny drift så raskt som mulig. Statlige myndigheter må bidra for å redusere konsekvensene av konkursen i forhold til lokalsamfunnet.

Finnmark er et fylke som egner seg svært godt for vindkraft, likevel har Regjeringen sagt nei til vindkraftprosjekt på Kvaløya i Hammerfest kommune og Fàlesrassa i Kvalsund kommune selv om områdene stort sett ligger i traseen til den nye kraftlinja. Dette kunne gitt kraft som kunne skape nye viktige arbeidsplasser i området og vært med å sikre energiforsyningen i regionen.