Arbeiderpartiets fiskeripolitikk

Skrevet av Sigurd Rafaelsen, 3.kandidat

Arbeiderpartiet slår fast at fiskeressursene tilhører folket i fellesskap. De som benytter denne ressursen må være med på en samfunnskontrakt hvor tilgang til ressurser skal gi arbeidsplasser og aktivitet langs kysten. Det er vår form for ressursrente - noe som kommer kysten til gode. For å utnytte fiskeressursene må vi ha en variert flåte som kan nå ulike fiskefelt. Det igjen vil styrke Arbeiderpartiets mål om mest mulig helårlige arbeidsplasser på land.

Forutsetningene for en god utnyttelse av fiskeriressursene våre er at vi forvalter bestandene slik at de er bærekraftige og produktive. Norge har en god fiskeriforvaltning av våre bestander, og den norsk-russiske torskestammen forvaltes faglig forsvarlig sammen med Russland. Dette viser også hvor viktig det er med et godt samarbeid i nord.

Rekruttering til fiskerinæringa er blitt bedre, men ved å sørge for gode rammevilkår for flåten under 11 meter ønsker Arbeiderpartiet å styrke rekrutteringa og muligheten til å delta i fiskeriene.

Arbeiderpartiet har vedtatt i sitt program at vi ønsker en reell rett til fiske for alle i sjøsamiske områder.

Arbeiderpartiet ser behov for en ny kvotemelding som kan avklare forhold rundt kvotepolitikken og sørge for forutsigbarhet i næringa slik at næringa kan jobbe langsiktig og få økt sin lønnsomhet.

Arbeiderpartiet mener at all fiskerikriminalitet må slås ned på slik at vi får en næring som forholder seg til lover og regler og en unngår urettferdig økonomiske fordeler. Tidligere fiskeriminister Helga Pedersen tok kraftig tak i svartfiske i Barentshavet, og fikk satt i gang et internasjonalt samarbeid for å komme dette til livs, noe som er en forutsetning for å kunne forvalte bestandene bærekraftig.

Fiskerikriminalitet med kvotejuks og svartsalg truer ikke bare forvaltninga. Det fører også med seg en svart økonomi og uakseptable lønns- og arbeidsvilkår. Arbeiderpartiets holdning til all bruk av våre naturressurser er at de skal gi arbeid, aktivitet og ringvirkninger i de områdene ressursene hentes ut.

Arbeiderpartiet vil styrke fiskeripolitikken dersom vi kommer i posisjon etter valget 13.september 2021.

Sigurd Rafaelsen