Arbeiderpartiet vil gripe mulighetene i nord

– Norges viktigste strategiske satsingsområde er Nordområdene. Arbeiderpartiet mener at det er behov for ny giv i nordområdepolitikken. Den er vi klart til å skape, sier Jonas Gahr Støre.

Tirsdag fikk Jonas Gahr Støre overlevert Arbeiderpartiets nordområdeutvalgs forslag til ny nordområdepolitikken i Tromsø. Det siste året har et utvalg i partiet jobbet med å tydeliggjøre utfordringene og finne mulighetene som ligger i nord. Utvalget har vært ledet av stortingsrepresentant fra Troms Martin Henriksen.

- 2020-årene må bli nordområdenes tiår. Mye av det Norge skal leve av og få inntekter fra i framtida finnes i nord, samtidig som det er i nord Norge møter verden. Dette er den mest ambisiøse nordområdepolitikken noe parti har lagt fram, sier Henriksen. 

Forslagene til Nordområdeutvalget blir nå videre diskutert i partiet før Ap skal vedta sitt valgprogram på landsmøtet i april neste år. 

– Norge trenger en ny nordområdepolitikk som har større ambisjoner, er nærmere folk og som satser på en grønnere framtid. Det mest sentrale i nordområdepolitikken det neste tiåret vil være å bygge kunnskap, skape nye arbeidsplasser av ressursene og løse klimakrisen. På den måten vil vi styrke nordområdenasjonen Norge, sier Støre. 

– Vi må gripe mulighetene i nord. Hvis vi skal få flere unge til å ville bo og jobbe i nord må dagens politikk endres. Vi tar til orde for en rekke offensive satsinger for å snu sentraliseringa, gjøre det attraktivt å bo i nord og skape nye grønne jobber, sier Martin Henriksen. 

Fem ambisjoner for nordområdene:

1.Vårt viktigste fredsprosjekt: En fredelig, regelstyrt utvikling der Norge tar lederskap sikrer rom for verdiskaping og trygghet både for folk her hjemme og i våre naboland.

2.Attraktivt å bo i nord: Gjennom å skape nye jobber og systematisk satsing på kunnskap skal nord være et attraktivt sted å bo og jobbe.

3.En stat som er tilstede, ikke trekker seg unna: Sentralisering må snus til utvikling, og mer kompetanse må bygges i nord. 

4.Sentrum for grønn omstilling: Klimaendringene merkes sterkest i Arktis, men i nord er vi også godt posisjonert til å levere klimaløsninger. Vårt mål er å utvikle nordområdene til verdens mest bærekraftige region.

5.Skape mer fra våre felles ressurser: Vi vil skape flere arbeidsplasser - på havet, ved kysten og på land. Fellesskapets ressurser skal gi mer verdiskaping lokalt.

Utvalget foreslår blant annet: 

·    Et løft for desentralisert utdanning slik at flere kan ta utdanning nært hjemstedet.  

·    Tiltak for å snu sentraliseringa, blant annet ved å innføre et «nærhetsprinsipper» som skal forplikte staten til å sikre tjenestene nært folk. 

·    Sørge for at bruk av naturressursene i nord skal gi inntekter og arbeidsplasser lokalt.

·    Realisere Nord-Norgebanen, og få et skikkelig faktagrunnlag inn i NTP.  

·    Mer samarbeid med nabolandene i Arktis.