Arbeiderpartiet må være en motvekt til regjeringen sentraliseringspolitikk

Uttalelse fra årsmøtet 3.-4.mars

Finnmark Arbeiderparti er tilfreds med at sentralstyret har satt i gang et eget arbeid med å videreutvikle Arbeiderpartiets distriktspolitikk.

I Finnmark er befolkningen dypt bekymret over sentraliseringspolitikken som føres av dagens regjering som fører en aktiv sentraliseringspolitikk. Høyre- og Frp har med støtte fra Krf og Venstre flyttet arbeidsplasser, makt og beslutninger ut av Finnmark. Tvangssammenslåingen med Troms gjør at Finnmark som demokratisk arena er i ferd med å legges ned, og at finnmarkingene kommer i mindretall i styringen av dagens Finnmark. En rekke næringspolitiske virkemidler er kuttet, den langsiktige styringen av naturressursene er utfordret og kommuneøkonomien er svekket.

Befolkningsfremskrivingen fra SSB viser en demografisk skjevhet i fordelingen av unge og eldre i fremtidens bygd og by dersom utviklingen fortsetter som i dag. Dette vil ikke være lønnsomt for Norge på lang sikt. Det er et politisk valg om man vil forsterke urbaniseringen ytterligere, eller om man vil legge til rette for en vekst som fordeler seg i hele landet, der verdiene skapes. Finnmark Arbeiderparti mener Arbeiderpartiets politikk må tydeliggjøre en vilje til det siste.

Framtidas distriktspolitikk for Arbeiderpartiet må derfor bygge på følgende momenter:

1.      Målet er å sikre vekst og utvikling i hele landet framfor ytterligere sentralisering.

En aktiv distriktspolitikk må kobles på alle relevante politikkområder som stimulerer til aktivitet og bosetting i hele landet. Det innebærer en aktiv politikk for næring, landbruk, fiskeri, finans, energi, infrastruktur, mv som stimulerer til aktivitet og bosetting i hele landet.  

2.      Aktiv næringspolitikk, med økte virkemidler og beslutningsmakt i lokale og regionale folkevalgte organ. De regionale utviklingsmidlene må økes, Innovasjon Norge må ha regionale styrer og de nasjonale næringspolitiske virkemidlene må innrettes på en måte som gjør at de er tilgjengelige for næringslivet i distriktene. Naturressursene må styres av fellesskapet, og forvaltes på en slik måte at mest mulig av sysselsettingen og verdiskapingen kommer lokalsamfunnene til gode. 

3.      De statlige arbeidsplassene må organiseres etter prinsippet «sentralisere det vi må, desentralisere det vi kan».  Dagens regjering har sentralisert et høyt antall statlige arbeidsplasser bort fra Finnmark. Når høyrepartiene har blitt kritisert for sentraliseringen av offentlig sektor, så har de forsøkt å kompensere med forslag om å flytte noen statlige etater ut fra Oslo. De arbeidsplassene som foreslås flyttet ut kommer i stor grad andre storbyer til gode, og ikke distriktene. 

Finnmark AP etterlyser evne og vilje til å beholde og lokalisere statlige arbeidsplasser og kompetansemiljø også i de mindre og mest sårbare bo- og arbeidsmarkedsregionene. Det er viktig at staten evner å koordinere sine ulike omorganiseringsprosesser. Man må også erkjenne at det ikke er likhetstegn mellom «regionalisering» og «distriktshensyn». Å sentralisere stadig flere arbeidsplasser og beslutningsmakt til regionsentrene skaper svakere, og ikke mer robuste regioner.

4.      Utdanning og kompetanse må tilbys i et desentralisert perspektiv. Tilgang på kompetanse er nøkkelen til at vi lykkes i fremtiden. Skal det bo folk i distriktene i fremtiden, må ungdommene ha tilgang på utdanningsmuligheter nær der de bor. Desentraliserte videregående skoletilbud og desentralisert tilgang på høyere utdanning er avgjørende for å rekruttere ungdom til de enkelte lokalsamfunns behov for arbeidskraft i fremtiden, det være seg i offentlig eller privat sektor.  Den offetnlig finansierte forskningen må i vesentlig større grad rettes inn mot småbedrifter og behovene til næringslivet i distriktene

5.      Rovdyrpolitikken må utformes og gjennomføres slik at belastningen for beitenæringene reduseres.