Arbeiderpartiet er en garantist for et sterk nord, norsk sikkerhet og bygging av landet

Bjørn Inge Mo, fylkesrådsleder i Troms og Finnmark Runar Sjåstad, 1.kandidat Finnmark Arbeiderparti og Nils Ole Foshaug, 2.kandidat Troms Arbeiderparti

Helt siden sovjet-russiske soldater i 1944 fosset inn over grensen i Finnmark og frigjorde folk og land fra nazistene, før de trakk seg tilbake igjen, har nord hatt en sentral plass knyttet til rikets sikkerhet. I Øst-Finnmark går NATOs nordlige grense til Russland. Vi her i nord har i dag en særegen posisjon med grenser til hele tre land - både Russland, Finland og Sverige. Norge er det eneste landet med grense til Russland som de ikke har vært i krig med, på 1000 år. Det har en betydning, og det er ikke tilfeldig. I nord er Russland en nabo og venn.  Vi er dog ikke naive. Vi forholder oss til den internasjonale situasjonen. Samtidig ivaretar vi gjennom folk-til-folk samarbeid gode relasjoner som gagner hele landet. I nord har vi lang tradisjon for godt naboskap. Det nyter hele Norge godt av. Vi trenger en ny regjering som forstår og verdsetter dette gjennom aktiv politikk og samarbeid.

I nord har vi over tid erfart at det er mulig å ha en selvstendig linje der man balanserer sikkerhetspolitikken med bygging av gode naborelasjoner på tvers av grensene. Det sikkerhetspolitiske balanseres og forsterkes av folk-til-folk samarbeidet. Denne tilnærmingen må forsterkes i kombinasjon med en presis og målrettet nordområdepolitikk.

Det er en alvorstung realitet at grenseområdet Øst-Finnmark, med sin sterke tradisjon for folk-til-folk samarbeid, har stått ovenfor en nedprioritering de siste årene. Varen regjeringen har levert i nord handler om fraflytting, kutt og tvangssammenslåing. Regjeringen har vist liten tillit gjennom sine prioriteringer, og det blå-blå prosjektet har falt igjennom. Vi må bort fra avmakt, mistillit og fraflytting.

Det finnes knapt et bedre sikkerhetspolitisk virkemiddel enn aktiv politikk for bosetting. «Folk i husan» som Kari Bremnes vakkert synger, er helt sentralt for suverenitetshevdelse og legitimitet til egne landområder. Hver og en som bor i grenseområdene i nord bidrar til nasjonal suverenitetshevdelse på vegne av oss alle. Avfolkning bidrar derimot til å legge landet åpent. Bosetting som gir tilstedeværelse i nord er derfor et nasjonalt, ikke kun et lokalt og regional ansvar. Dette ansvaret vil Arbeiderpartiet ta. De siste 8 årene har vi erfart en stat som trekker seg mer og mer ut av nord. Det skal vi sette en stopper for. Vi har over år advart sterkt mot denne utviklingen. Vårt løfte er å sikre en politikk for å utvikle og bygge opp, ikke rive ned.

Arbeiderpartiet vil ha et nord der folk ønsker å bosette seg og leve livene sine. Vi har ingen interesse av tvang, men har derimot en sterk interesse for det å skape sammen. Derfor vil en ny regjering med et sterkt Arbeiderparti, innvilge søknaden om oppdeling av Troms og Finnmark. Reformen var rigget for fiasko, uten større oppgaver eller finansiering. Vi står klare til å gå i gang med utviklingen av framtidens Troms og framtidens Finnmark.

Tilstedeværelse gjennom statlige og offentlige arbeidsplasser skal prioriteres. Dette skal bidra til å bane vei for næringsutvikling. Landsdelen er sterkt underdimensjonert på infrastruktur og dette hindrer i dag muligheten for å utvikle. Derfor trenger vi å realisere viktige grep som 420kv linja hele veien gjennom Finnmark til Varangerbotn i Øst-Finnmark. Vi trenger og hydrogensatsingen i Berlevåg og tilrettelegging for utvikling av det enorme potensialet til våre samiske kulturnæringer. Vi trenger ei satsing på industribeltet i Troms og knytte sammen ulike miljøer. Vi trenger flere helårlige arbeidsplasser innen fiskeri og reiseliv.

At utvikling av nord har blitt et avglemt kapittel for denne regjeringen holder ikke. Med ambisjoner for næringsliv, desentraliserte utdanningsmuligheter, statlig og offentlig tilstedeværelse og et sterkt folkevalgt regionalt nivå vil vi sette kursen for å snu negativ samfunnsutvikling i nord. Vi trenger regionale folkevalgte som er tett på som pådrivere for egen samfunnsutvikling.

På Stortinget og i regjering trenger vi politikere som er påkoblet landsdelens virkelighet, som knytter bånd og har kjennskap til lokale, regionale og nasjonale forhold. Arbeiderpartiet har en lang tradisjon for nettopp dette. Vi står klare til å bygge landet igjen.

BIM RS NOF