Arbeid til alle er jobb nr 1!

Debattinnlegg av Runar Sjåstad, 1. kandidat til Stortinget.

sunar sjåstad

Finnmark trenger nye arbeidsplasser! Det er behov for nye arbeidsplasser for å legge til rette for befolkningsvekst og en positiv utvikling i alle deler av fylket.

Andelen av befolkningen som er i arbeid går ned. Og selv om Finnmark sett under ett har lav ledighet, så har for eksempel Kautokeino høy ledighet og barnefattigdom. Derfor er det å skape nye arbeidsplasser jobb nr 1 for Arbeiderpartiet. Vi trenger en ny regjering som ser hele landet. Finnmarks muligheter knyttet til naturressurser og beliggenhet må tas i bruk på en måte som skaper nye arbeidsplasser og livskraftige lokalsamfunn her.

Norge kan ikke være best på alt. Næringsutvikling knyttet til havet vil bli løftet fram som en hovedsatsing fra Arbeiderpartiet. Det er viktig for oss finnmarkinger. Arbeiderpartiet vil sikre at fiskeressursene tilhører fellesskapet, og at pliktsystemet for trålerne skal beholdes og fornyes slik at leverinspliktig fisk havner i de tilgodesette lokalsamfunnene. Vi vil at fiskerihavnene fortsatt skal være et statlig ansvar, og vi vil øke bevilgningene slik at flere fiskerihavner kan bygges ut i årene som kommer.

Arbeiderpartiet vil øke lokale og regionale ringvirkninger av petroleumsindustrien i nord, og vi har høye ambisjoner for mineralnæringa og reiselivsnæringa.

Høyre og Frp i regjering har kuttet kraftig i de regionale utviklingsmidlene. For Finnmark har det betydd mindre penger til Innovasjon Norge, de kommunale næringsfondene og nye satsinger på de områdene der Finnmark har særskilte fortrinn. Med andre ord: de pengene som brukes til å investere i framtidas arbeidsplasser blir i større grad sentralisert, og blir i mindre grad brukt på Finnmarks egne premisser og mulighetene som finnes her. AP vil styrke de regionale virkemidlene for å bidra til nye arbeidsplasser i hele landet. Vi vil også bidra mer i en tidlig fase av nye bedrifter og ideer, ved at virkemiddelapparatet kan ta større risiko enn i dag.

Finnmark trenger flere, og mer varierte arbeidsplasser. Digitalisering skaper nye, store muligheter for bedriftene våre. Arbeiderpartiet vil at alle skal ha tilgang til grunnleggende digital infrastruktur, og i vår alternative nasjonale transportplan vil vi sikre høykapasitets internettilgang der det ikke er grunnlag for kommersiell utvikling. Vi vil også legge til rette for investeringer i grønne datasentra.

Finnmark AP har en ambisjon om 500 nye melkekyr i fylket, og vil legge til rette for at sauenæringa og reindrifta kan utvikle seg videre. Vi vil følge opp fastsatte bestandsmål og ha effektivt uttak av rovdyr når bestandsmålet er nådd. Rovdyrpolitikken skal ses i sammenheng med målet om økt matproduksjon.

Av stortingskandidat Runar Sjåstad (AP)