kristina

10 viktige Finnmarks-krav til regjeringen og statsbudsjettet for 2020

Leserinnlegg Kristina Hansen, leder Finnmark AP og fylkesordførerkandidat Troms og Finnmark AP

I dag og i morgen sitter regjeringen i budsjettkonferanse på statsministerens kontor. Finnmark Arbeiderparti har 10 viktige krav til regjeringen om tiltak i statsbudsjettet for 2020:

1.RV 94 Skaidi – Hammerfest. Fullfinansiering uten bompenger. Da vil regjeringen følge opp egne lovnader. Veien er en viktig for næringstransport. I tillegg er dette transportåren til Kvalsunds og Hammerfests innbyggere og veien til sykehuset i Vest-Finnmark.

2.E 45 Kløfta mellom Alta og Kautokeino må utbedres. Området er trangt og rasfarlig. Dette er en viktig næringsfartsåre og viktig for Kautokeinos innbyggere. 

3.Det må bevilges ekstraordinære midler til vedlikeholdsetterslep på fylkesveinettet. Her må det dessuten iverksettes en reform for å innhente etterslepet.

4.Økte bevilgninger til rassikring. Vi har fortsatt utrygge og rasutsatte punkter og strekninger, både på riks- og fylkesveinettet.

5.Bevilgning til oppfølging av regionreformen og fylkeskommunenes nye oppgaver, bl.a. fiskerihavner, sams veiadministrasjon og RUP-midler.

6.Bevilgning til et politi- og beredskapshelikopter i Finnmark.

7.Økte bevilgninger til bredbåndsutbygging i ikke- kommersielt interessante områder. Dette handler både om tilfredsstillende samfunnssikkerhets- og beredskapsnivå og om bolyst og muligheter for nærings- og samfunnsutvikling. 

8.Ny grensestasjon på Storskog. Dagens grensestasjon er ikke dimensjonert for det antall grensepasseringer som er i dag. 

9.Bevilgning til bygging av det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš.

10.Bevilgning til utviklingsprosjekt knyttet til Finnmarksløpet.