10 viktige Finnmarks-krav til regjeringen og statsbudsjettet for 2021

Finnmark arbeiderparti har 10 viktige krav til regjeringen om tiltak i statsbudsjettet for 2021: 

1.En reel styrking av kommuneøkonomien. Kostnadene med eksisterende og nye oppgaver må dekkes fullt ut. Dette gjelder også regningen for kommunenes handtering og inntektstap knyttet til Covid-19.

2.RV 94 Skaidi – Hammerfest. Fullfinansiering uten bompenger. Da vil regjeringen følge opp egne lovnader. Veien er en viktig for næringstransport. I tillegg er dette transportåren til Kvalsunds og Hammerfests innbyggere, og veien til sykehuset i Vest-Finnmark. 

3.E 45 Kløfta mellom Alta og Kautokeino må utbedres. Området er trangt og rasfarlig. Dette er en viktig næringsfartsåre og viktig for Kautokeinos innbyggere.    

4.Det må bevilges ekstraordinære midler til vedlikeholdsetterslep på fylkesveinettet. Her må det dessuten iverksettes en reform for å innhente etterslepet. 

5.Økte bevilgninger til rassikring. Vi har fortsatt utrygge og rasutsatte punkter og strekninger, både på riks- og fylkesveinettet.

6.Bevilgning til fylkeskommunenes nye oppgaver, bl.a. fiskerihavner, samt veiadministrasjon og RUP-midler. 

7.Økte bevilgninger til bredbåndsutbygging i ikke- kommersielt interessante områder. Dette handler både om tilfredsstillende samfunnssikkerhets- og beredskapsnivå og om bolyst og muligheter for nærings- og samfunnsutvikling.  

8.Ny grensestasjon på Storskog. Dagens grensestasjon er ikke dimensjonert for det antall grensepasseringer og dagens sikkerhets- og beredskapssituasjon. 

9.Bevilgning til bygging av det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš og Samisk videregående skole og reindriftsskole. 

10.Bevilgning til utviklingsprosjekt knyttet til Finnmarksløpet.