Studieleder

Marianne Sivertsen Næss

Født og oppvokst i Hammerfest. Gift med Reidar Næss. Tre døtre på 12, 14 og 17 år.
Permisjon fra stillingen som rektor ved Hammerfest videregående skole. Utdannet lektor, med tillegg
innen skoleledelse og prosjektledelse.

Marianne Sivertsen Næss

Har vært varaordfører siden 2011. Vikarierte også som varaordfører i 2009/2010. Kom inn i politikken i 2007, og har vært medlem av formannskapet og kommunestyret siden da. Kjenner derfor kommunen godt. Jeg engasjerte meg i politikken i 2007, fordi jeg gjennom personlige erfaringer lærte meg hardt og brutalt, gjennom sykdom i nær familie,  hvor viktig det er at fellesskapet stiller opp når livet slår som hardest. Som politiker bruker jeg mye av min tid og engasjement for å styrke og videreutvikle et samfunn der alle har like muligheter. For å få til dette, er det viktig å legge til rette for vekst og utvikling, slik at verdier kan skapes lokalt. Vi må få mer aktivitet på land, fra næringer til havs. Jeg vil føre en aktiv bolig- og næringspolitikk i hele den nye kommunen. Naturressursene og skaperkraften hos menneskene som bor her, er det som skal ta oss videre.

Viktige saker fremover som jeg vil følge ekstra tett:

  • Sørge for gode, trygge, oppvekstvilkår for alle barn. Dessverre ser vi at stadig flere barn vokser opp i lavinntektsfamilier. Jeg vil innføre gratis SFO for alle barn i 1.trinn, et sunt og gratis skolemåltid for alle elever og fortsatt gratis kulturskole for de med dårlig råd. Det vil bidra til å utjevne sosiale ulikheter.

  • Jeg vil at eldre skal være sjef i eget liv. Å legge til rette for lange, gode liv blir en av de viktigste oppgavene for oss som fellesskap de neste tiårene. Vi må sørge for hjelp i tråd med den enkeltes ønsker og behov. Jeg vil ha flere lavterskel aktivitetstilbud for eldre, og sikre god, næringsrik mat i eldreomsorgen.

  • Vi har flere store prosjekter hvor vi er helt avhengig av ekstern finansiering, og at regionale og nasjonale myndigheter spiller på lag med oss. Jeg har i flere år jobbet for bygging og styrking av nye Hammerfest sykehus, realisering av ny flyplass og utbedring av RV94. Dette er tre saker jeg vil følge tett også framover. God infrastruktur og effektive transportløsninger er avgjørende for et voksende næringsliv, og en leverandørindustri som konkurrerer i verdensklassen.

Jeg brenner for utviklingen av nye Hammerfest